Kurs für Krane, Hebezeuge und Winden für allgemeine Zwecke 

eksploatacja suwnicy kolumnowej

Zostań certyfikowanym konserwatorem suwnic z OSO

Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia to urządzenia transportu bliskiego, które wykorzystywane są przy transporcie ludzi, a także ładunków na zewnątrz oraz w środku budynków. Operatorami bądź konserwatorami tych urządzeń są osoby, które dysponują właściwym do wykonywania zawodu certyfikatem, wydawanym przez UDT. Zajęcia organizowane przez nas mają w założeniu przygotowywać uczestnika pod kątem merytoryczno – praktycznym do zdobycia odpowiednich świadczeń UDT. 

Zweck der Ausbildung 

Organizowany przez nas kurs umożliwia słuchaczom zdobycie wiedzy zarówno teoretycznej, jak też praktycznej, pozwalającej uczestnikowi przystąpić do państwowego egzaminu kwalifikacyjnego, który przeprowadzany jest w celu uzyskania uprawnień do obsługi lub konserwacji suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia przez właściwą jednostkę dozoru technicznego. 

eksploatacja suwnicy kafarowej

Wymagania wstępne dla kandydatów 

W zajęciach mogą wziąć udział osoby:

 • pełnoletnie,
 • legitymujące się wykształceniem minimum podstawowym,
 • posiadające zaświadczenie o odpowiednim stanie zdrowia, które potwierdzone jest stosownym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań w zakresie wykonywania pracy na stanowisku operatora lub konserwatora suwnic, wciągników oraz wciągarek. 

Tematyka szkolenia 

Zakres szkolenia obejmuje przede wszystkim: 

 • wiadomości na temat przepisów prawnych dozoru technicznego; 
 • ogólne informacje o eksploatacji i diagnostyce urządzeń transportu bliskiego; 
 • wiedzę na temat rodzajów, budowy i wyposażenia suwnic, wciągników i wciągarek; 
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze i konserwacji suwnic, wciągników i wciągarek; 
 • obowiązki operatora i konserwatora sprzętu TB przed, podczas i po pracy; 
 • umiejętności praktyczne z zakresu prawidłowego doboru zawiesi oraz określenia ich stanu technicznego; 
 • techniki szacowania masy ładunku oraz jego środka ciężkości; 
 • znajomość poprawnego działania urządzeń zabezpieczających; 
 • znajomość instrukcji eksploatacji urządzeń; 
 • procedurę postępowania podczas wystąpienia niebezpiecznego uszkodzenia lub zagrażającemu życiu bądź zdrowiu wypadku przy pracy z suwnicą, wciągnikiem lub wciągarką. 

Informacje o kursie 

Ausbildung für Krane, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia umożliwia kursantom zdobycie pełnej wiedzy zarówno z zakresu teoretycznego, jak i praktycznego, w taki sposób, aby uczestnik bez problemu mógł przystąpić do egzaminu państwowego, który kończy się zdobyciem uprawnień UDT.

Obszary wiedzy, z jakimi nasi wykładowcy pomogą zapoznać się kursantom dotyczą przede wszystkim obsługi i konserwacji urządzeń, w ramach których organizowane są zajęcia. Oprócz tego uczestnicy zaznajomią się z funkcjonowaniem sprzętu TB oraz technikami zachowania bezpieczeństwa pracy. Uzyskane uprawnienia UDT są wydawane na okres od 5 do 10 lat.  

eksploatacja suwnicy łapowej

Sprawdziany wiedzy, które czekają kursantów to: 

 • egzamin wewnętrzny w Zentrum szkoleniowym; 
 • egzamin zewnętrzny przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Wydawane dokumenty 

 • Wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; 
 • Wydane przez Urząd Dozoru Technicznego zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie obsługi lub konserwacji maszyny, na którą uczestnik zdaje uprawnienia. 

Ważność uprawnień kwalifikacyjnych UDT

Zaświadczenia kwalifikacyjne UDT są ważne od 5 do 10 lat, a ich długość zależy od przeznaczenia danej maszyny:

 • 10 lat – wciągarki i wciągniki ogólnego przeznaczenia; 
 • 5 lat – wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia; 
 • 10 lat – suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia; 
 • 5 lat – suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia. 

Was bieten wir an? 

 • nowoczesny park maszynowy i zaplecze rozmaitych części zamiennych; 
 • kompleksowe materiały online w formie e-learningu; 
 • bazę przykładowych pytań egzaminacyjnych wraz z odpowiedziami; 
 • przygotowanie do egzaminu przez doświadczoną kadrę szkoleniową. 

Nasze szkolenia pozwalają zdobyć uprawnienia na: 

Krane, Hebezeuge und Winden für allgemeine Zwecke Suwnice, wciągniki i wciągarki specjalnego przeznaczenia 
W tym na suwnice: 
hakowe.  
W tym na suwnice: 
kafarowe; 
kolumnowe; 
kuzienne; 
łapowe; 
kleszczowe; 
stryperowe;
wsadowe; 
hartownicze; 
lejnicze; 
chwytnikowe; 
chwytakowe; 
trawersowe. 

Ile kosztuje kurs? 

Bogata oferta szkoleń przeprowadzanych przy pomocy specjalistów oraz profesjonalnego sprzętu przyczynia się do popularności naszych zajęć. Koszt kursu na suwnice, wciągniki i wciągarki jest zależny od wybranej formy szkolenia:  

 • grupowe lub indywidualne; 
 • wewnętrzne lub zewnętrzne. 

Czym jest suwnica, wciągnik i wciągarka? 

BrückenkranJest dźwignicą przeznaczoną do transportu ładunków w poziomie oraz pionie, pracując przy tym w ruchu przerywanym.
Urządzenie to składa z konstrukcji nośnej, która najczęściej przemieszcza się po torach, a także z wciągarki lub wciągnika, poruszających się po jej powierzchni. 
WciągnikJest dźwignicą przystosowaną do podnoszenia ładunków w ruchu pionowym. Aby jednak wciągnik mógł prawidłowo transportować towar niezbędne jest zamocowanie łańcucha lub liny wraz z elementem chwytnym, którym jest zazwyczaj hak.
Urządzenie to przystosowane jest do jazdy po nieruchomym torze jezdnym, stabilizującym maszynę podczas pracy. Konstrukcję nośną mechanizmu podnoszenia w wciągniku stanowi jego obudowa. 
WciągarkaJest dźwignicą, potocznie określaną także “elektrowciągiem”, przystosowaną do podnoszenia ładunków w ruchu pionowym. Aby jednak wciągarka mogła prawidłowo transportować towar niezbędne jest zamocowanie łańcucha lub liny wraz z elementem chwytnym, którym jest zazwyczaj hak.
Urządzenie to przystosowane jest do jazdy po nieruchomym torze jezdnym, stabilizującym maszynę podczas pracy. Zespół mechanizmów wciągarki, w odróżnieniu od wciągnika, zabudowany jest na odrębnej konstrukcji nośnej, ustanawianej przez ramę (stałą, przesuwaną lub przejezdną). 

Specyfika suwnic, wciągników i wciągarek 

Podstawową cechą suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia jest sterowanie wykonywane zazwyczaj z poziomu roboczego (dotyczy ono suwnic hakowych), natomiast urządzenia specjalnego przeznaczenia obsługiwanie są z poziomu kabiny.  

konserwacja wciągnika

Do suwnic specjalnego przeznaczenia zaliczamy m.in.: 

 • suwnice kafarowe;  
 • suwnice kolumnowe;  
 • suwnice kuzienne;  
 • suwnice łapowe;  
 • suwnice kleszczowe;  
 • suwnice stryperowe; 
 • suwnice wsadowe;  
 • suwnice hartownicze;  
 • suwnice lejnicze;  
 • suwnice chwytnikowe;  
 • suwnice chwytakowe;  
 • suwnice trawersowe. 

Większość urządzeń należących do suwnic, wciągników oraz wciągarek podlega pod dozór techniczny, jednak warto wspomnieć, iż dla maszyn transportu bliskiego wymienionych powyżej, o udźwigu do 250 kg (oprócz sprzętu służącego do przemieszczania osób), ustalono formę dozoru o charakterystyce uproszczonej. Taka kontrola nie wymaga przeprowadzania cyklicznych badań technicznych urządzenia, jak również zgłaszania go do UDT czy kwalifikacji w celach eksploatacyjnych. Podczas tego rodzaju dozoru należy jednak zapewnić odpowiednią konserwację sprzętu dokonywaną poprzez osobę, posiadającą właściwe do tego uprawnienia. 

Suwnica specjalnego przeznaczenia

Dozór uproszczony dotyczy także: 

 • żurawi stacjonarnych, wciągników i wciągarek, które posiadają napęd elektryczny jednofazowy o maksymalnym udźwigu do 1000 kg; 
 • wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia, które posiadają napęd ręczny wszystkich mechanizmów o maksymalnym udźwigu do 2000 kg. 

Podział suwnic ze względu na ich przeznaczenie 

Podstawowe uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego obejmują suwnice, wciągniki i wciągarki, które możemy podzielić na dwie kategorie, uwzględniane według przeznaczenia tych maszyn. 

Wyróżniamy podział na:  

 • Krane, Hebezeuge und Winden für allgemeine Zwecke – uprawnienia te dotyczą obsługi i konserwacji suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia, które sterowane są bezprzewodowo z poziomu roboczego. 
   
 • Krane, Hebezeuge und Winden für allgemeine und spezielle Zwecke – jest to najwyższa kategoria uprawnień, gdzie świadczenia do obsługi i konserwacji rozszerzają kwalifikacje użytkownika o suwnice, które sterowane są z kabiny. 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane szkoleniem na operatora lub konserwatora UDT suwnic, wciągarek i wciągników! W swojej ofercie posiadamy szkolenia otwarte, przeprowadzane w Warszawie i w innych miastach na terenie całego kraju, oraz zamknięte w miejscu uzgodnionym z klientem. 

Q&A:

1. Jaki jest cel szkolenia?

Organizowany przez nas kurs umożliwia słuchaczom nabycie wiedzy zarówno teoretycznej, jak też praktycznej, pozwalającej uczestnikowi przystąpić do państwowego egzaminu kwalifikacyjnego, który przeprowadzany jest w celu uzyskania uprawnień do obsługi lub konserwacji suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia przez właściwą jednostkę dozoru technicznego.

2. Jakie wymaga należy spełniać, aby przystąpić do szkolenia?

W zajęciach mogą wziąć osoby pełnoletnie, legitymujące się wykształceniem minimum podstawowym oraz posiadające zaświadczenie o odpowiednim stanie zdrowia, które potwierdzone jest stosownym świadectwem lekarskim o braku przeciwwskazań w zakresie wykonywania pracy na stanowisku operatora lub konserwatora suwnic, wciągników oraz wciągarek.

Siehe auch: