Kurs UNO

Urządzenia UNO to najprościej mówiąc nalewaki. Od klasycznych nalewaków różnią się tym, że są przeznaczone do substancji niebezpiecznych, w tym również paliwa.

Czym jest UNO?W związku z tym, że pracując przy urządzeniach UNO narażamy się na niebezpieczeństwo, niezbędne są specjalne uprawnienia. Klasycznie, aby zdobyć tego typu uprawnienia, należy zapisać na się odpowiedni kurs, który znajduje się w ofercie Transportowego Dozoru Technicznego. Uczestnicy kursu poznają wiele przydatnych rzeczy, dowiedzą się jakie zagrożenia mogą ich spotkać podczas pracy. Dogłębnie zostaną również omówione procedury bezpieczeństwa i co bardzo ważne, biorąc udział w kursie można dowiedzieć się jakie obowiązki są stanowisku operatora urządzeń. Jest ich dosyć sporo, ale kurs pozwoli wszystkim dokładnie się z nimi zapoznać i oswoić. Operator urządzeń będzie musiał:

 • Mieć kompetencje, które potwierdzone są uzyskanym uprawnieniem do obsługi nalewaków
 • Posiadać wiedzę na temat wszystkich urządzeń, które wykorzystuje się na tym stanowisku prace
 • Znać dokumentację, stan techniczny i stan eksploatacyjny urządzeń
 • Obowiązkowo, znać zasady pierwszej pomocy
 • Znać zasad BHP, które są niezbędne w danym miejscu pracy – musi wiedzieć jak zachować się podczas awarii, pożaru czy każdego możliwego wypadku
 • Mieć pod stałą kontrolą wskaźniki pomiarowe i kontrolne

Zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi kwestii technicznych, zarówno instrukcją obsługi jak i parametrami jest w tej pracy bardzo ważna. Ilość wykorzystywanych nalewaków o zbiorników jest olbrzymia, a nie wszystkie są taki same. Oprócz tego, na tym stanowisku spotkamy się z materiałami niebezpiecznymi, z którymi przyjdzie nam pracować.

Towary niebezpieczne i ich klasyfikacja:

Co kryje się pod pojęciem towarów niebezpiecznych? Wszystkie materiały i przedmioty, które można przewozić tylko w określonych warunkach. Konkretne wytyczne, jak przewozić materiały niebezpieczne podaje umowa europejska, która dotyczy międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych ADR.

Przepisy zawarte w tej umowie nie są stałe, zmieniają się co dwa, trzy lata. Towary oznaczone mianem niebezpiecznych, można przewozić w sztukach przesyłki, luzem lub w cysternach. Ich stan skupienia nie ma znaczenia, mogą być cieczą, gazem albo mieć formę stałą. Od stanu skupienia przewożonego materiału zależy forma w jakiej będą przewożone.

Do towarów niebezpiecznych zaliczane są:

 • Benzynę
 • Farby
 • Kwasy
 • Rozpuszczalniki – nie wszystkie
 • Sztuczne ognie
 • Akumulatory
 • Zapalniczki
 • Niektóre ciecze i gazy
 • Odpady promieniotwórcze – podlegają innym zasadom transportu niż pozostałe niebezpieczne materiały

Według europejskiej umowy ADR, jest 13 klas towarów niebezpiecznych, a każda z nich zależy od tego jakie zagrożenie stanowi materiał.

Wszystkie te informację za bardzo ważne, odpowiedni kurs pomoże usystematyzować wiedzę i poznać nowe zagadnienia, o których wcześniej nie miało się pojęcia. Po zrobieniu odpowiedniego kursu na nalewaki, każdego kursanta czeka egzamin. Dzięki pozytywnemu wynikowi, uzyskuje się zaświadczenie, o tym że zdobyliśmy uprawnienia do pracy z nalewakami materiałów niebezpiecznych. Co ważne – zaświadczenie wydawane jest bezterminowo. Jak w każdej pracy, warto pamiętać o odświeżeniu lub usystematyzowaniu zdobytej wiedzy, oczywiście za jakiś czas.

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych

Formy dozoru technicznego oraz terminy badań:

Formalnymi sprawami na temat dozwolonych form dozoru technicznego oraz terminów badań zajmuje się rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 roku. Rozporządzenie dotyczy warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia służące zarówno do nalewania jak i opróżniania zbiorników transportowych.

Przygotowanie do badań:

Tak jak wszystko, urządzenie również powinno być przygotowane do badań w odpowiedni sposób. Za prawidłowe przygotowanie maszyny odpowiedzialny jest nie kto inny jak eksploatujący, który zapewnię również obsługę techniczną. Bardzo ważne jest, aby podczas przygotowania urządzeń do badań spełnić wymagania zawarte w instrukcji użytkowania. Takie działania zabezpieczą nas i urządzenie przed niechcianymi konsekwencjami złego użytkowania.

Decyzja zezwalająca na użytkowanie:

Po wszystkich badaniach przeprowadzonych na urządzeniu, jeśli wszystko jest dobrze i zgodnie z technicznymi uwarunkowaniami, otrzymuje się decyzję, która zezwala na dalsze użytkowanie maszyny. Wydawana jest przez organ dozoru technicznego, ale zanim to, najpierw czeka nas wizyta u Inspektora Transportowego Dozoru technicznego, który musi:

 • Sprawdzić kompletność wszystkich dokumentów urządzenia
 • Sprawdzenie stanu urządzenia i jego oznakowania
 • Przeprowadzenie badania odbiorczego urządzenia

Kurs UNO:

To właśnie kurs tego rodzaju pozwala nam uzyskać uprawnienie niezbędne do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi.

Aby przystąpić kursu, należy spełnić kilka wymagań:

 • trzeba być pełnoletnim, w dniu rozpoczęcia kursu mieć ukończone minimum 18 lat
 • Posiadać minimalnie zawodowe wykształcenie albo świadectwo wykwalifikowanego robotnika
 • Złożyć wniosek dotyczący egzaminu

Szkolenie UNO nie różni się formą od innych. Jak większość, ma zarówno część teoretyczną jak i praktyczną. Celem kursu jest przede wszystkim przygotowanie uczestników do egzaminu i zdobycie uprawnień do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania cystern i zbiorników transportowych. Oprócz zagadnień teoretycznych i praktycznych, uczestnicy zapoznają się również z technicznymi informacjami na temat bezpiecznej obsługi maszyn.

Kursy UNO podzielone są na kategorie w zależności od specyfiki towarów niebezpiecznych:

 • gazy: klasa 2 ADR/RID
 • Materiały ciekłe, zapalne: klasa 3 ADR/RID
 • Inne klasy: ADR/RID
 • Materiały bezpieczne pod ciśnieniem

Kurs, oczywiście zakończony egzaminem kwalifikacyjnym przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego pozwala nam na otrzymanie uprawnień niezbędnych do pracy z materiałami niebezpiecznymi i nalewakami.

Jeśli jesteście zainteresowaniu praca w takim stylu, pamiętajcie o tym, że bez kursu nie macie takiej możliwości. Przeszkolenie w tej kwestii i branży jest niezbędne, aby zachować bezpieczne warunki pracy i dobrze wykonywać swoje zadania.