Trabajos especialmente peligrosos

La legislación laboral polaca define una determinada dimensión del trabajo que, por su naturaleza, puede crear un riesgo real de pérdida de la salud o la vida. La legislación que designa específicamente qué trabajos son especialmente peligrosos es Capítulo 6 del Reglamento del Ministerio de Trabajo y Política Social de 26.09.1997. sobre las disposiciones generales en materia de salud y seguridad en el trabajo. Según la normativa, los trabajos especialmente peligrosos son los siguientes  

 1. roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części, 
 2. prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 
 3. prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych, 
 4. prace na wysokości, 
 5. oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne. 
  Pracownik spawający w zbiorniku

    Wykonywanie bądź nadzorowanie prac tego typu wymaga w Polsce odpowiednich uprawnień. Czym jednak charakteryzują się prace szczególnie niebezpieczne i jak wygląda szkolenie BHP pozwalające je wykonywać? 

    Cómo realizar trabajos especialmente peligrosos 

    Los trabajos especialmente peligrosos son aquellos en los que el riesgo de accidente es significativamente mayor debido a la naturaleza del trabajo o del material. Los trabajadores que realizan trabajos especialmente peligrosos corren un mayor riesgo de perder la vida o la salud. Por este motivo, la ley sobre trabajos especialmente peligrosos también especifica cómo deben realizarse de forma segura. En el caso de los trabajadores que realizan trabajos especialmente peligrosos, el empresario está obligado a proporcionar: 

    • bezpośredni nadzór nad pracami wyznaczonych osób – udział pracownika nadzoru powinien mieć miejsce przez cały czas wykonywania prac niebezpiecznych (nie wolno ich wykonywać nawet w czasie chwilowej nieobecności pracownika nadzoru), 
    • organizacyjne i techniczne środki zabezpieczające właściwe dla rodzaju wykonywanych prac: asekuracja pracujących, środki ochrony zbiorowej (na przykład balustrady, automatyczna wentylacja lub odpylanie), equipo de protección individual (aparaty tlenowe, urządzenia samohamowne chroniące przed upadkiem z wysokości), oznakowania stref niebezpiecznych itp., 
    • instruktaż pracowników obejmujący między innymi: 
    1. imienny podział pracy, 
    2. kolejność wykonywania zadań, 
    3. wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach, 
    • dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych jedynie dla osób, które są upoważnione i odpowiednio poinstruowane. 

    Każdy pracodawca, którego pracownicy wykonują którąś z prac określanych przez ustawodawstwo jako szczególnie niebezpieczne zobowiązany jest zapewnić im wszystkie elementy określone w rozporządzeniu. Niedotrzymanie przepisów BHP przy pracy szczególnie niebezpiecznej przez pracowników bądź pracodawcę wiąże się z bardzo poważnym ryzykiem wypadku. Dlatego też, aby wykonywać którąś z tych prac, trzeba najpierw zaliczyć odpowiednie szkolenie BHP. 

    Formación sobre salud y seguridad en el trabajo peligroso 

    W wypadku prac określonych w rozporządzeniu jako szczególnie niebezpieczne poza wszelkimi uprawnieniami potrzebnymi do pracy w zawodzie należy również zaliczyć szkolenie BHP dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych. Szkolenie tego typu obejmuje całą kadrę pracowniczą, w tym również osoby kierujące pracownikami. W ramach szkolenia BHP dla prac szczególnie niebezpiecznych mają oni okazję dowiedzieć się na temat odpowiedzialności i obowiązków osób kierujących pracownikami.  

    En el caso de trabajos especialmente peligrosos, la formación en materia de salud y seguridad tiene lugar al menos una vez al año. Es una de las formaciones más importantes en materia de seguridad en el trabajo, por lo que cualquier persona que realice o supervise a personas que realicen trabajos peligrosos debe familiarizarse con toda la normativa al menos una vez al año. 

    Pracownik prowadzący dozór pieca

    El objetivo del curso de formación en seguridad y salud laboral sobre trabajos peligrosos es familiarizar a los alumnos con las obligaciones de los directivos y los empleados en relación con los trabajos definidos como especialmente peligrosos por la ley. Los alumnos aprenderán información relacionada con la salud y la seguridad en el trabajo, el derecho laboral y los accidentes laborales, así como la normativa legal relativa, entre otras cosas, a los derechos y obligaciones de empresarios y trabajadores o la asistencia sanitaria preventiva para los empleados. Además, los estudiantes aprenderán a disciplinar a los empleados para que cumplan con las normas y reglamentos de salud y seguridad en el trabajo y a hacer cumplir las infracciones. 

    W ramach szkolenia BHP prac niebezpiecznych porusza się takie tematy jak: 

    • Przepisy i akty prawne określające prace szczególnie niebezpieczne, 
    • Ogólny podział oraz klasyfikacja prac szczególnie niebezpiecznych ze względu na różne czynniki, 
    • Obowiązki kadry kierowniczej przy nadzorze pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne, 
    • Procedury bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
    • Klasyfikacja możliwych zdarzeń przy pracach niebezpiecznych: wypadki przy pracy, wypadki, traktowane na równi z wypadkami przy pracy i zdarzenia potencjalnie wypadkowe, 
    • Spożywanie alkoholu bądź środków odurzających w zakładzie pracy a wypadki, 
    • Dochodzenie roszczeń z tytułu wypadku przy pracy, 
    • Zasady przygotowywania dokumentacji związanej z pracami niebezpiecznymi, 
    • Środki techniczne stosowane przy pracy w przestrzeniach zamkniętych, 
    • Normas para la realización de trabajos en atmósferas explosivas. 

    Dodatkowo w ramach kursów BHP prac niebezpiecznych poruszana jest jeszcze tematyka specjalnie przeznaczona dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Ta część szkolenia zawiera informacje dotyczące konsekwencji wypadku w pracy, odpowiedzialności pracodawców oraz kierowników i możliwości dyscyplinowania pracowników naruszających przepisy BHP prac niebezpiecznych. W tej części szkolenia BHP porusza się między innymi takie tematy jak: 

    • Rola kierownika w trakcie wypadku przy pracy, 
    • Prowadzenie bezpiecznej ewakuacji w strefach zagrożonych pożarem i/lub wybuchem, 
    • Jak poprawnie wykonywać nadzór robotników przy pracach szczególnie niebezpiecznych, 
    • Obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia pracownikom szkolenia z przepisów BHP, 
    • Co pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom wykonującym prace szczególnie niebezpieczne, 
    • Aktualne przepisy dotyczące profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami przez pracodawców, 
    • Despidos disciplinarios y otros métodos para sancionar a los empleados que infrinjan las normas de salud y seguridad. 

    Debido a la frecuencia con la que deben organizarse, la formación en materia de salud y seguridad para trabajos peligrosos no requiere mucho tiempo, ya que normalmente toda la información se facilita a los alumnos en una jornada laboral. 

    Piec w kotłowni

    La mayor parte de la formación en materia de SST para trabajos peligrosos suele tener lugar en las instalaciones del propio centro de trabajo, pero muchos centros de formación también ofrecen sus servicios en este ámbito. Si está interesado en formarse a sí mismo o a sus empleados en materia de salud y seguridad en trabajos peligrosos, póngase en contacto con el OSO. Nuestros aprendices harán todo lo posible para que sus empleados puedan realizar trabajos especialmente peligrosos en un entorno controlado y seguro.