UNO - использование, риски и полномочия TDT

Ремонт цистерн

Specyfika UNO

Urządzenia, które służą do napełniania i opróżniania zbiorników to dosyć skomplikowane maszyny, a do ich obsługi potrzebne są konkretne uprawnienia przyznawane przez Transportowy Dozór Techniczny, które są ważne przez okres 5 lat od ich uzyskania. Główną funkcją urządzeń UNO jest bezpieczne napełnienie wraz z opróżnianiem zbiorników surowcami płynnymi. Istnieją różne oferty kursów przygotowujące do obsługi takich właśnie urządzeń i do egzaminu, którego zdanie przed komisją powołaną przez TDT daje możliwość obsługiwania urządzeń UNO. Wszystkiego związanego z tematyką UNO nauczymy Cię na naszym specjalnie przygotowanym szkoleniu w Центр подготовки операторов

Szkolenie UNO w OSO 

By rzetelnie przygotować się do egzaminu TDT, należy znać cały obowiązujący materiał. Na naszym szkoleniu chcemy skupić się na kilku najważniejszych kwestiach, których opanowanie da Ci podstawy do pracy przy urządzeniach napełniających i opróżniających. Aby w ogóle przystąpić do naszego szkolenie z UNO musisz spełniać następujące wymagania: 

 • быть не моложе 18 лет, 
 • Posiadać wykształcenie minimum zawodowe, 
 • posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy z wykorzystaniem nalewaków UNO. 

Сфера обучения 

Musisz wiedzieć, że praca w takich warunkach i środowisku wiąże się z narażeniem zdrowia i niebezpieczeństwem. Zatem będziesz potrzebował wiedzy na temat aspektów, takich jak: 

Оборудование UNO
 • materiały niebezpieczne i ich właściwości, 
 • dozór techniczny nad sprzętem oraz znajomość konstrukcji zbiorników, 
 • prawidłowy proces napełniania i opróżniania popularnych zbiorników oraz obsługa nalewaków, 
 • prawidłowe oznakowanie wszelkich zbiorników, 
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 

Każdemu elementowi naszego kursu poświęcamy przynajmniej kilka godzin, gdyż zależy nam na dogłębnym zrozumieniu tematu przez wszystkich uczestników. Szkolenie obejmuje zarówno część praktyczną, jak i teoretyczną. 

Часть обученияВопросыУпражнения
Программа обучения
 • Опасные материалы
 • Конструкция резервуара
 • Ознакомление с указателями
 • Правила охраны здоровья, безопасности и гигиены
 • Проведение технического надзора
 • Эксплуатация оборудования UNO
 • Заполнение и опорожнение резервуаров
 1. Szczegółowy program szkolenia oraz zapoznanie z materiałami niebezpiecznymi i oznakowaniem zbiorników 

Podczas szkolenia zapoznamy Cię z materiałami i substancjami, z którymi przyjdzie Ci pracować podczas obsługi UNO. Dodatkowo objaśnimy skróty służące do oznakowania, takie jak ADR czy RID. Kurs obejmuje: 

 • materiały będące bezpieczne pod ciśnieniem, 
 • materiały gazowe, 
 • materiały ciekłe łatwopalne, 
 • różne klasy materiałów ADR/RID. 

Ta część będzie szczególnie istotna, gdyż podstawy znajomości materiałów niebezpiecznych oraz oznakowania zbiorników decyduje o bezpiecznie przebiegającej pracy. Jako wprowadzenie do szkolenia, ta część będzie prawdopodobnie dłuższa i bardziej uszczegółowiona. Nieznajomość właściwości poszczególnych substancji i materiałów wraz z prawidłowym oznakowaniem prowadzi do bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia operatora UNO. 

 1. Знание конструкции резервуаров и оборудования 

W tej części przedstawione będą elementy, które składają się na konstrukcję zbiorników, takich jak np.: cysterny oraz sprzęt służący do opróżniania i napełniania zbiorników. Warto zdawać sobie sprawę, że konstrukcja takiej cysterny musi spełniać listę wielu wymagań, by transport substancji był jak najbardziej bezpieczny i prawidłowy. Kolejnym istotnym aspektem jest także wytrzymałość różnego rodzaju zbiorników, co zapobiega wydostaniu się materiału na zewnątrz w przypadku awarii lub wypadku. W tej części kursu poznasz między innymi szczegółową konstrukcję cystern do przewozu: 

 • materiałów stałych, 
 • substancji chemicznych, 
 • paliw gazowych, 
 • odpadów, 
 • artykułów spożywczych. 
 1. Знания в области охраны труда, техники безопасности и гигиены на рабочем месте 

Kolejnym, niemniej ważnym etapem szkolenia, będzie cała tematyka z zakresu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zachowania na wypadek pożaru, o który tak łatwo w środowisku gazów i materiałów łatwopalnych. Przedstawimy: 

 • наиболее важные правила соблюдения безопасности при работе с оборудованием UNO и наиболее распространенными резервуарами, 
 • маршруты для защиты от возможных пожаров, 
 • sposoby zwalczania ewentualnej katastrofy w miejscu pracy, 
 • kroki uwzględniające przygotowanie się do wykonywania pracy przy zbiornikach i urządzeniach UNO, 
 • techniki zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko sobie, ale i wszystkim wokół. 
Технический надзор на транспорте
 1. Техническая инспекция TDT 

Jak wiadomo urządzenia typu UNO podlegają pod Transportowy Dozór Techniczny. U nas nauczysz się, jak prowadzić dozór techniczny urządzeń tj.: 

 • elastycznych przewodów ładunkowych, 
 • portowych ramion przeładunkowych (stosowanych w statkach żeglugi morskiej), 
 • urządzeń do napełniania i opróżniania transportowych zbiorników. 

Технический надзор - очень важный вопрос, и в нашем обучении он составляет очень большую часть сегмента практики. Такой контроль обеспечивает безопасность и долговечность оборудования, поэтому практиковать его для нас просто необходимо. 

 1. Obsługa urządzeń – napełnianie i opróżnianie 

W tej części skupimy się na obsłudze wyżej wymienionych urządzeń oraz przećwiczeniu całego procesu napełniania z opróżnianiem zbiorników. To właśnie tych umiejętności będzie wymagała Twoja przyszła praca po otrzymaniu certyfikatu TDT, więc nasze szkolenie będzie mocno skoncentrowane właśnie wokół nauki praktycznej obsługi urządzeń UNO. Istnieje wiele niebezpiecznych materiałów, których przelewanie i transportowanie w nieodpowiedni sposób może się skończyć katastrofalnie. Jako operator sprzętu UNO trzeba więc: 

 • wiedzieć, na jakie substancje szczególnie uważać, 
 • znać właściwości poszczególnych substancji, 
 • być w stanie ocenić ryzyko związane z konkretnymi materiałami. 

Не стесняйтесь обращаться к нам 

Если вас заинтересовало наше новое предложение по обучению работе с оборудованием UNO, пожалуйста, позвоните нам или напишите, чтобы узнать подробности курса. OSO ждет только вас, мы приветствуем и рекомендуем всем наши учебные курсы

grafika opisująca szkolenie na operatora UNO

См. также: