Kurs "Befüllen und Entleeren von Lizenzen" - UNO

Uprawnienia z obsługi UNO – nalewaków

UNO-Maschinen sind, einfach ausgedrückt, Abfüllmaschinen. Sie unterscheiden sich von klassischen Düsen dadurch, dass sie für gefährliche Stoffe, einschließlich Kraftstoff, ausgelegt sind.  

W związku z tym, że pracując przy urządzeniach UNO narażamy się na niebezpieczeństwo, niezbędne są specjalne uprawnienia. Klasycznie, aby zdobyć tego typu uprawnienia, należy zapisać na się odpowiedni kurs, który znajduje się w ofercie Transportowego Dozoru Technicznego. Uczestnicy kursu poznają wiele przydatnych rzeczy, dowiedzą się, jakie zagrożenia mogą ich spotkać podczas pracy. Dogłębnie zostaną również omówione procedury bezpieczeństwa i co bardzo ważne, biorąc udział w kursie można dowiedzieć się, jakie obowiązki są stanowisku operatora urządzeń. Jest ich dosyć sporo, ale kurs pozwoli wszystkim dokładnie się z nimi zapoznać i oswoić.

Kraftstofftankwagen

Operator urządzeń będzie musiał:  

 • Mieć kompetencje, które potwierdzone są uzyskanym uprawnieniem do obsługi nalewaków;  
 • Posiadać wiedzę na temat wszystkich urządzeń, które wykorzystuje się na tym stanowisku prace;  
 • Znać dokumentację, stan techniczny i stan eksploatacyjny urządzeń;  
 • Obowiązkowo, znać zasady pierwszej pomocy;  
 • Znać zasad BHP, które są niezbędne w danym miejscu pracy – musi wiedzieć jak zachować się podczas awarii, pożaru czy każdego możliwego wypadku;  
 • Mieć pod stałą kontrolą wskaźniki pomiarowe i kontrolne.  

Zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi kwestii technicznych, zarówno instrukcją obsługi, jak i parametrami jest w tej pracy bardzo ważna. Ilość wykorzystywanych nalewaków i zbiorników jest olbrzymia, a nie wszystkie są taki same. Oprócz tego, na tym stanowisku spotkamy się z materiałami niebezpiecznymi, z którymi przyjdzie nam pracować.  

Gefährliche Güter und ihre Klassifizierung: 

Co kryje się pod pojęciem towarów niebezpiecznych? Wszystkie materiały i przedmioty, które można przewozić tylko w określonych warunkach. Konkretne wytyczne, jak przewozić materiały niebezpieczne, podaje umowa europejska, która dotyczy międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych ADR.  

Przepisy zawarte w tej umowie nie są stałe, zmieniają się co dwa, trzy lata. Towary, oznaczone mianem niebezpiecznych, można przewozić w sztukach przesyłki, luzem lub w cysternach. Ich stan skupienia nie ma znaczenia, mogą być cieczą, gazem albo mieć formę stałą. Od stanu skupienia przewożonego materiału zależy forma, w jakiej będą przewożone.  

Szkolenie praktyczne z zakresu obsługi nalewaków

Zu den gefährlichen Gütern gehören:  

 • Benzyna;  
 • Farby; 
 • Kwasy; 
 • Rozpuszczalniki – nie wszystkie;  
 • Sztuczne ognie; 
 • Akumulatory; 
 • Zapalniczki;  
 • Niektóre ciecze i gazy;  
 • Odpady promieniotwórcze – podlegają innym zasadom transportu niż pozostałe niebezpieczne materiały.  

Według europejskiej umowy ADR, jest 13 klas towarów niebezpiecznych, a każda z nich zależy od tego, jakie zagrożenie stanowi materiał.  

Wszystkie te informacje są bardzo ważne, a odpowiedni kurs pomoże usystematyzować wiedzę i poznać nowe zagadnienia, o których wcześniej nie miało się pojęcia. Po zrobieniu odpowiedniego kursu na nalewaki, każdego kursanta czeka egzamin. Dzięki pozytywnemu wynikowi, uzyskuje się zaświadczenie o tym, że zdobyliśmy uprawnienia do pracy z nalewakami materiałów niebezpiecznych. Co ważne – zaświadczenie wydawane jest bezterminowo. Jak w każdej pracy, warto pamiętać o odświeżeniu lub usystematyzowaniu zdobytej wiedzy, oczywiście za jakiś czas.  

Formen der technischen Überwachung und Prüffristen:  

Formalnymi sprawami na temat dozwolonych form dozoru technicznego oraz terminów badań zajmuje się rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 roku. Rozporządzenie dotyczy warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia służące zarówno do nalewania, jak i opróżniania zbiorników transportowych.  

Vorbereitungen für die Forschung:  

Tak jak wszystko, urządzenie również powinno być przygotowane do badań w odpowiedni sposób. Za prawidłowe przygotowanie maszyny odpowiedzialny jest nie kto inny jak eksploatujący, który zapewnia również obsługę techniczną. Bardzo ważne jest, aby podczas przygotowania urządzeń do badań spełnić wymagania zawarte w instrukcji użytkowania. Takie działania zabezpieczą nas i urządzenie przed niechcianymi konsekwencjami złego użytkowania.  

Entscheidung zur Genehmigung der Verwendung:  

Po wszystkich badaniach przeprowadzonych na urządzeniu, jeśli wszystko jest dobrze i zgodnie z technicznymi uwarunkowaniami, otrzymuje się decyzję, która zezwala na dalsze użytkowanie maszyny. Wydawana jest przez organ dozoru technicznego, ale zanim to, najpierw czeka nas wizyta u Inspektora Transportowego Dozoru Technicznego, który musi:  

Napełnianie i opróżnianie nalewaków
 • Sprawdzić kompletność wszystkich dokumentów urządzenia;  
 • Sprawdzenie stanu urządzenia i jego oznakowania;  
 • Przeprowadzenie badania odbiorczego urządzenia.  

UNO-Kurs:  

Ein solcher Kurs ermöglicht es uns, die erforderliche Genehmigung für den Betrieb von Anlagen zum Befüllen und Entleeren von Transporttanks mit gefährlichen Stoffen zu erhalten.  

Um an dem Kurs teilnehmen zu können, müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein: 

 • trzeba być pełnoletnim, w dniu rozpoczęcia kursu mieć ukończone minimum 18 lat;  
 • posiadać minimalnie zawodowe wykształcenie albo świadectwo wykwalifikowanego robotnika;  
 • złożyć wniosek dotyczący egzaminu.  

UNO-Ausbildung nie różni się formą od innych. Jak większość, ma zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Celem kursu jest przede wszystkim przygotowanie uczestników do egzaminu TDT i zdobycie uprawnień do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania cystern i zbiorników transportowych. Oprócz zagadnień teoretycznych i praktycznych, uczestnicy zapoznają się również z technicznymi informacjami na temat bezpiecznej obsługi maszyn.  

Die UNO-Kurse sind je nach Art der gefährlichen Güter in verschiedene Kategorien unterteilt: 

 • gazy: klasa 2 ADR/RID;  
 • Materiały ciekłe, zapalne: klasa 3 ADR/RID; 
 • Inne klasy: ADR/RID;  
 • Materiały bezpieczne pod ciśnieniem. 

Kurs, oczywiście zakończony egzaminem kwalifikacyjnym przed komisją TDT, pozwala nam na otrzymanie uprawnień niezbędnych do pracy z materiałami niebezpiecznymi i nalewakami.  

Jeśli jesteście zainteresowani pracą w takim stylu, pamiętajcie o tym, że bez kursu nie macie takiej możliwości. Przeszkolenie w tej kwestii i branży jest niezbędne, aby zachować bezpieczne warunki pracy i dobrze wykonywać swoje zadania.