Grundlegende Sicherheitsschulung (BST) 

Podstawowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa – dla osób pracujących w środowisku turbin wiatrowych

Basic Safety Training to fundamentalne szkolenie dla osób pracujących lub planujących podjąć pracę przy turbinach wiatrowych na lądzie, lub morzu. Jest to kompleksowy program szkoleniowy, który ma na celu zapewnienie niezbędnych umiejętności i wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w pracy w sektorze turbin wiatrowych.  

Standard BST 

Standard BST jasno definiuje trzy kluczowe kryteria oceny uczestnika podczas egzaminu:  

 • wiedza,  
 • umiejętności, 
 • zdolności. 

Te elementy są podzielone na trzy poziomy kompetencji: podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany. Te poziomy są również oceniane podczas egzaminu, pozwalając pracodawcom określić umiejętności pracownika i przyporządkować go do odpowiedniego stanowiska. 

 • Poziom podstawowy – uczestnik jest w stanie powtórzyć zdobytą wiedzę w sposób zgodny z tym, w jaki została mu przekazana. Potrafi powtarzać czynności według instrukcji oraz działać zgodnie z prostymi, podstawowymi zasadami. 
 • Poziom średniozaawansowany – uczestnik jest zdolny do wyjaśniania swoich działań, wyboru odpowiedniego sprzętu do pracy, samodzielnego i proaktywnego działania. 
 • Poziom zaawansowany – uczestnik dokładnie rozumie proces pracy, potrafi ocenić ryzyko, dostosowuje się do zmiennych warunków pracy i jest gotowy do przejęcia odpowiedzialności za kolegów z pracy. 

Standard BST precyzyjnie określa tematy, w których uczestnik musi zdobyć wiedzę oraz minimalny czas wymagany do pełnego opanowania każdego z tematów. 

Global Wind Organisation Basic Safety Training rozwija w uczestnikach umiejętności udzielania wsparcia i opieki nad sobą oraz innymi osobami pracującymi w branży wiatrowej. Ukończenie szkolenia zapewnia kompleksową wiedzę i umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy oraz ewakuacją w sytuacji zagrożenia życia, pracą na wysokości, ręcznym przenoszeniem ładunków, ochroną przeciwpożarową czy przetrwaniem na morzu. 

Podstawowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa GWO dzieli się na sześć modułów: 

 • Erste Hilfe (FA) 

Celem modułu Erste Hilfe jest przygotowanie uczestników, poprzez teoretyczne i praktyczne szkolenie, do rozpoznawania sytuacji zagrażających życiu. Uczestnicy zdobywają umiejętności identyfikacji oznak oraz objawów potencjalnie niebezpiecznych sytuacji występujących w środowisku turbin wiatrowych. Absolwenci kursu potrafią udzielić bezpiecznej i skutecznej pierwszej pomocy, mającej na celu ratowanie życia oraz minimalizowanie dalszych obrażeń do momentu, aż poszkodowana osoba zostanie przekazana na wyższy poziom opieki medycznej.  

 • Manuelle Handhabung (MH) 

Celem modułu Przenoszenie ręczne jest zmniejszenie ryzyka urazów związanych z układem mięśniowo-szkieletowym u techników pracujących w branży wiatrowej oraz umożliwienie uczestnikom wykonywania zadań w sposób maksymalnie bezpieczny podczas pracy w obszarze turbin wiatrowych. 

 • Bewusstsein für Feuer (FAW) 

Celem modułu Ochrona przeciwpożarowa jest kształcenie uczestników w dziedzinie zapobiegania pożarom, umiejętności właściwej oceny sytuacji pożarowej, zarządzania procesem ewakuacji pracowników oraz zapewnienia bezpiecznej ewakuacji w przypadku pożaru, który jest niekontrolowany. W sytuacji, gdy zdarzenie zostaje uznane za bezpieczne, uczestnicy szkolenia powinni być w stanie skutecznie ugasić pierwszy ogień przy użyciu podstawowego sprzętu gaśniczego. 

 • Arbeiten in luftiger Höhe (WAH) 

Celem modułu Praca na wysokościach jest zapewnienie uczestnikom umiejętności praktycznego i teoretycznego posługiwania się podstawowymi środkami ochrony indywidualnej, bezpiecznej pracy na wysokości oraz wykonywania podstawowych działań ratunkowych na wysokości w sektorze turbin wiatrowych. 

 • Working at Heights (WAH) i Manual Handling (MH) – pakiet 

Celem tego modułu szkoleniowego jest zapewnienie uczestnikom umiejętności praktycznego i teoretycznego posługiwania się podstawowymi środkami ochrony indywidualnej, bezpiecznej pracy na wysokości oraz wykonywania podstawowych działań ratunkowych na wysokości w sektorze turbin wiatrowych. Moduł ten ma na też celu promowanie właściwych nawyków dotyczących obsługi ręcznej oraz zasad ergonomii, umożliwiając uczestnikom bezpieczne wykonywanie zadań związanych z przenoszeniem ręcznym. 

Opisywany pakiet stanowi połączenie lekcji i elementów modułu BST Arbeiten in der Höhe oraz modułu BST Przenoszenie ręczne. Planowany czas realizacji połączonego modułu wynosi dwa dni. Pakiet obejmuje treści obu samodzielnych modułów, a uczestnicy kursu łączonego, otrzymują oddzielnie dokumentację szkoleniową dotyczącą pracy na wysokości oraz dokumentację dotyczącą ręcznych prac transportowych. 

 • Überleben auf See (SS) 

Celem modułu Przetrwanie na morzu jest przygotowanie uczestników do bezpiecznego i odpowiedzialnego działania podczas operacji na morzu związanych z morską energetyką wiatrową. Kompleksowe szkolenie teoretyczne i praktyczne wyposaży uczestników w umiejętności niezbędne do podejmowania właściwych działań zarówno w codziennych operacjach, jak i w sytuacjach awaryjnych – od obszaru brzegowego do statku instalacyjnego (lub turbiny wiatrowej).  

Aktualizacja szkoleń  

Poza przestrzeganiem obowiązujących przepisów i standardów prawnych dostawca szkoleń musi regularnie dbać o to, aby materiały szkoleniowe były aktualne i zgodne z wytycznymi specyficznymi dla danej branży. W przypadku branży energetyki wiatrowej na morzu dotyczy to wytycznych G+: Working at Height in the Offshore Wind Industry oraz Safe Management of Small Service Vessels Used in the Offshore Wind Industry.   

Siehe auch: