Grunnleggende sikkerhetsopplæring (BST) 

Grunnleggende sikkerhetsopplæring - for de som jobber i et vindturbinmiljø

Grunnleggende sikkerhetsopplæring er den grunnleggende opplæringen for alle som jobber eller planlegger å jobbe med vindturbiner på land eller offshore. Det er et omfattende opplæringsprogram som er utformet for å gi de nødvendige ferdighetene og kunnskapene for å arbeide sikkert på vindturbiner.  

BST-standard 

BST-standarden definerer tydelig tre hovedkriterier for vurdering av en deltaker under en undersøkelse:  

 • kunnskap,  
 • ferdigheter, 
 • kapasitet. 

Disse elementene er delt inn i tre kompetansenivåer: grunnleggende, middels og avansert. Disse nivåene vurderes også under eksamen, slik at arbeidsgivere kan identifisere den ansattes ferdigheter og plassere vedkommende i riktig stilling. 

 • Grunnleggende nivå - eleven er i stand til å gjenta kunnskapen han/hun har tilegnet seg på samme måte som den ble formidlet til ham/henne. Han/hun er i stand til å gjenta handlinger i henhold til instruksjoner og handle i henhold til enkle, grunnleggende regler. 
 • Mellomnivå - deltakeren er i stand til å forklare hva han/hun gjør, velge riktig utstyr til jobben, handle selvstendig og proaktivt. 
 • Avansert nivå - deltakeren forstår arbeidsprosessen grundig, kan vurdere risiko, tilpasser seg endrede arbeidsforhold og er klar til å ta ansvar for kolleger. 

BST-standarden definerer nøyaktig hvilke emner deltakeren må tilegne seg kunnskap om, og hvor lang tid det minimum tar å beherske hvert emne. 

Global Wind Organisation Basic Safety Training gjør deltakerne i stand til å gi støtte og omsorg til seg selv og andre som arbeider i vindindustrien. Opplæringen gir omfattende kunnskaper og ferdigheter knyttet til førstehjelp og evakuering i livstruende situasjoner, arbeid i høyden, manuell håndtering, brannvern og overlevelse offshore. 

GWOs grunnleggende sikkerhetsopplæring er delt inn i seks moduler: 

 • Førstehjelp (FA) 

Målet med modulen Førstehjelp er å forberede deltakerne på å gjenkjenne livstruende situasjoner gjennom teoretisk og praktisk opplæring. Deltakerne får ferdigheter til å identifisere tegn og symptomer på potensielt farlige situasjoner i vindturbinmiljøet. De som har fullført kurset, er i stand til å yte sikker og effektiv førstehjelp, med sikte på å redde liv og minimere ytterligere skader inntil den skadde personen er overført til et høyere nivå av medisinsk behandling.  

 • Manuell håndtering (MH) 

Målet med modulen Manuell håndtering er å redusere risikoen for muskel- og skjelettskader for teknikere som arbeider i vindindustrien, og å gjøre deltakerne i stand til å utføre oppgaver så sikkert som mulig når de arbeider i vindturbinområdet. 

 • Bevissthet om brann (FAW) 

Formålet med brannvernmodulen er å gi deltakerne opplæring i brannforebygging, evnen til å vurdere en brannsituasjon på riktig måte, håndtere evakueringsprosessen for de ansatte og sørge for sikker evakuering i tilfelle en ukontrollert brann. Når en hendelse anses som trygg, skal deltakerne kunne slukke den første brannen effektivt ved hjelp av grunnleggende brannslokkingsutstyr. 

 • Arbeid i høyden (WAH) 

Målet med modulen Arbeid i høyden er å gi deltakerne praktiske og teoretiske ferdigheter i å bruke grunnleggende personlig verneutstyr, arbeide sikkert i høyden og utføre grunnleggende redningsoperasjoner i høyden i vindturbinsektoren. 

 • Arbeid i høyden (WAH) og Manuell håndtering (MH) - pakke 

Målet med denne opplæringsmodulen er å gi deltakerne praktiske og teoretiske ferdigheter i å bruke grunnleggende personlig verneutstyr, arbeide trygt i høyden og utføre grunnleggende redningsoperasjoner i høyden i vindturbinsektoren. Denne modulen tar også sikte på å fremme gode vaner for manuell håndtering og ergonomiske prinsipper, slik at deltakerne kan utføre manuelle håndteringsoppgaver på en sikker måte. 

Denne pakken kombinerer leksjoner og elementer fra BST-modulen. Arbeid i høyden og BST-modulen Manuell håndtering. Planlagt gjennomføringstid for den kombinerte modulen er to dager. Pakken inkluderer innholdet i begge de to frittstående modulene, og deltakerne i kombinasjonskurset mottar opplæringsdokumentasjon for arbeid i høyden og dokumentasjon for manuell håndtering hver for seg. 

 • Overlevelse til sjøs (SS) 

Målet med modulen Survival at Sea er å forberede deltakerne på å opptre trygt og ansvarlig under offshore vindkraftoperasjoner. Omfattende teoretisk og praktisk opplæring vil gi deltakerne de nødvendige ferdighetene for å kunne iverksette hensiktsmessige tiltak både i den daglige driften og i nødsituasjoner - fra landområdet til installasjonsfartøyet (eller vindturbinen).  

Oppdatering av opplæringen  

I tillegg til å overholde gjeldende lovgivning og juridiske standarder, må opplæringsleverandøren regelmessig sørge for at opplæringsmateriellet er oppdatert og i samsvar med bransjespesifikke retningslinjer. For havvindindustrien gjelder dette G+-retningslinjene: Arbeid i høyden i Offshore Vindindustri og sikker håndtering av små servicefartøyer som brukes i havvindindustrien.   

Se også