Uso práctico de las plataformas móviles en las obras

Urządzenia na budowie

Na placach budowy podesty ruchome coraz częściej wypierają tradycyjne rusztowania, których rozstawienie wymaga znacznie więcej czasu. Podesty ruchome są mobilne i pozwalają pracownikom budowlanym dotrzeć na znaczne wysokości szybko, wygodnie i bezpiecznie. 

podest ruchomy przejezdny

Najczęściej stosowane rodzaje podestów ruchomych 

Wybór odpowiedniego rodzaju podestu ruchomego zależy od specyfiki wykonywanej pracy oraz potrzeb ekipy budowlanej. Najczęściej na placach budowy możemy spotkać: 

  • podesty ruchome przejezdne są najczęściej wykorzystywanymi podnośnikami na placach budowlanych. Składają się z podwozia, platformy roboczej i konstrukcji nośnej połączonej z podwoziem. Mogą posiadać własny napęd (wolnobieżne) lub być montowane na podwoziach do holowania (przewoźne). Odrębną grupę stanowią dźwignice zamontowane na podwoziu samochodowym (samojezdne samochodowe); 
  • Plataformas de escalada sobre mástil składają się z podestów roboczych, masztu (jednomasztowe) lub masztów (dwumasztowe) oraz mechanizmu napędowego. Platformy robocze poruszają się po masztach przytwierdzonych do podstawy. Za ruch podestu odpowiedzialny jest mechanizm napędowy. Maszt najczęściej wykonany jest z konstrukcji kratownicowej. Najczęściej spotykanym mechanizmem podnoszenia jest dźwignik zębatkowy; 
  • plataformas de acceso suspendidas to platformy zawieszone na linach nośnych i linach bezpieczeństwa. Za ruch pionowy podnośnika odpowiedzialna jest wciągarka zamontowana na konstrukcji nośnej bądź platformie roboczej. Mogą one mieć jeden, dwa lub wiele punktów zaczepienia. Konstrukcję nośną montuje się na dachu budynku bądź torze specjalnie wykonanym w tym celu. 

Specyfika użytkowania protestów ruchomych na placu budowlanych 

praca na podeście ruchomym

Opracowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) jest niezbędne do rozpoczęcia prac na wysokości. Instrukcja ta powinna być opracowana na podstawie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) i projektu wykonawczego robót. Przed rozpoczęciem prac, operator powinien mieć dostęp do aktualnego protokołu odbioru i decyzji Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) o dopuszczeniu podestu ruchomego do użytku, dziennika konserwacji oraz stanowiskowej instrukcji obsługi.  

Na budowie powinna być prowadzona ewidencja eksploatowanych podestów ruchomych i ich operatorów. Zezwolenie na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych jest niezbędnym dokumentem, który pozwala operatorom na wykonywanie tych prac. 

Pracownicy obsługujący

Pracownicy przebywający na platformie roboczej muszą posiadać środki ochrony osobistej chroniące przed upadkiem z wysokości oraz muszą dostać informacje o punktach kotwiczenia w koszu. Konieczne jest również opracowanie sposobu stabilizacji podestu na podłożu w trakcie jego użytkowania i zasad przemieszczania dzielnicy w trakcie wykonywania działań operatorskich na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej.  

podest ruchomy masztowy przy budynku

Podczas pracy operator powinien każdorazowo upewniać się, czy wolna przestrzeń między obiektami budowlanymi lub elementami konstrukcyjnymi jest większa niż 1m (ponad krawędzią bariery głównej platformy roboczej lub kosza). W przypadku prac w okolicy linii energetycznych bądź zbiorników wodnych obowiązują specjalne standardy szczegółowe. 

Po pracy…

Po zakończeniu prac dźwigniki muszą być pozostawione na poziomej twardej powierzchni bez ruchu pojazdów i pieszych. Platforma robocza powinna znajdować się w swoim minimalnym położeniu, a przełącznik zasilania w pozycji ,,wyłącz’’. Operator musi postawić pod koła podkładki klinowe oraz pamiętać o zabraniu kluczyków ze stacyjki. 

Podesty ruchome coraz częściej zastępują tradycyjne rusztowania, ponieważ oszczędzają czas, gdyż nie trzeba ich rozstawiać tak jak tradycyjnych rusztowań, co jest czasochłonne.

Preguntas y respuestas

Jakie standardy obowiązują w czasie prac podestem ruchomym przy liniach energetycznych?

Podczas prac w pobliżu linii energetycznych konieczne jest przestrzeganie standardu szczegółowego ,,4.4 Prace w sąsiedztwie linii energetycznych’’ 

Na czym montuje się konstrukcję nośną podestu wiszącego?

Konstrukcję nośną podestu ruchomego wiszącego montuje się na dachu budynku lub specjalnie wykonanym w tym celu torze.