Särskilt farligt arbete

I den polska arbetsrätten definieras en viss dimension av arbete som på grund av sin karaktär kan skapa en verklig risk för förlust av hälsa eller liv. Den lagstiftning som särskilt anger vilket arbete som är särskilt farligt är följande Kapitel 6 i arbets- och socialministerns förordning av den 26 september 1997. om allmänna bestämmelser om hälsa och säkerhet i arbetet. Enligt förordningen omfattar särskilt farligt arbete bland annat följande:  

 1. roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części, 
 2. prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 
 3. prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych, 
 4. prace na wysokości, 
 5. oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne. 
  Pracownik spawający w zbiorniku

    Wykonywanie bądź nadzorowanie prac tego typu wymaga w Polsce odpowiednich uprawnień. Czym jednak charakteryzują się prace szczególnie niebezpieczne i jak wygląda szkolenie BHP pozwalające je wykonywać? 

    Hur man utför särskilt farligt arbete 

    Särskilt farligt arbete är arbete där risken för olyckor är betydligt större på grund av arbetets art eller materialet. Arbetstagare som utför särskilt farligt arbete löper större risk att förlora livet eller hälsan. Därför anges i lagen om särskilt farligt arbete också hur det ska utföras på ett säkert sätt. För arbetstagare som utför särskilt farligt arbete är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla: 

    • bezpośredni nadzór nad pracami wyznaczonych osób – udział pracownika nadzoru powinien mieć miejsce przez cały czas wykonywania prac niebezpiecznych (nie wolno ich wykonywać nawet w czasie chwilowej nieobecności pracownika nadzoru), 
    • organizacyjne i techniczne środki zabezpieczające właściwe dla rodzaju wykonywanych prac: asekuracja pracujących, środki ochrony zbiorowej (na przykład balustrady, automatyczna wentylacja lub odpylanie), Personlig skyddsutrustning. (aparaty tlenowe, urządzenia samohamowne chroniące przed upadkiem z wysokości), oznakowania stref niebezpiecznych itp., 
    • instruktaż pracowników obejmujący między innymi: 
    1. imienny podział pracy, 
    2. kolejność wykonywania zadań, 
    3. wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach, 
    • dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych jedynie dla osób, które są upoważnione i odpowiednio poinstruowane. 

    Każdy pracodawca, którego pracownicy wykonują którąś z prac określanych przez ustawodawstwo jako szczególnie niebezpieczne zobowiązany jest zapewnić im wszystkie elementy określone w rozporządzeniu. Niedotrzymanie przepisów BHP przy pracy szczególnie niebezpiecznej przez pracowników bądź pracodawcę wiąże się z bardzo poważnym ryzykiem wypadku. Dlatego też, aby wykonywać którąś z tych prac, trzeba najpierw zaliczyć odpowiednie szkolenie BHP. 

    Hälso- och säkerhetsutbildning farligt arbete 

    W wypadku prac określonych w rozporządzeniu jako szczególnie niebezpieczne poza wszelkimi uprawnieniami potrzebnymi do pracy w zawodzie należy również zaliczyć szkolenie BHP dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych. Szkolenie tego typu obejmuje całą kadrę pracowniczą, w tym również osoby kierujące pracownikami. W ramach szkolenia BHP dla prac szczególnie niebezpiecznych mają oni okazję dowiedzieć się na temat odpowiedzialności i obowiązków osób kierujących pracownikami.  

    När det gäller särskilt farliga arbeten sker utbildning om hälsa och säkerhet minst en gång om året. Det är en av de viktigaste säkerhetsutbildningarna på arbetsplatsen, så alla som utför eller övervakar personer som utför farligt arbete måste bekanta sig med alla bestämmelser minst en gång om året. 

    Pracownik prowadzący dozór pieca

    Syftet med utbildningen i hälsa och säkerhet på arbetsplatsen om farligt arbete är att göra deltagarna bekanta med chefernas och de anställdas skyldigheter i samband med arbete som enligt lagen är särskilt farligt. Praktikanterna får information om arbetsmiljö, arbetsrätt och olycksfall i arbetet samt om rättsliga bestämmelser om bl.a. arbetsgivares och arbetstagares rättigheter och skyldigheter eller förebyggande hälsovård för arbetstagare. Dessutom får de studerande lära sig hur man disciplinerar de anställda så att de följer bestämmelserna och reglerna om arbetsmiljö och säkerhet och hur man verkställer överträdelser. 

    W ramach szkolenia BHP prac niebezpiecznych porusza się takie tematy jak: 

    • Przepisy i akty prawne określające prace szczególnie niebezpieczne, 
    • Ogólny podział oraz klasyfikacja prac szczególnie niebezpiecznych ze względu na różne czynniki, 
    • Obowiązki kadry kierowniczej przy nadzorze pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne, 
    • Procedury bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
    • Klasyfikacja możliwych zdarzeń przy pracach niebezpiecznych: wypadki przy pracy, wypadki, traktowane na równi z wypadkami przy pracy i zdarzenia potencjalnie wypadkowe, 
    • Spożywanie alkoholu bądź środków odurzających w zakładzie pracy a wypadki, 
    • Dochodzenie roszczeń z tytułu wypadku przy pracy, 
    • Zasady przygotowywania dokumentacji związanej z pracami niebezpiecznymi, 
    • Środki techniczne stosowane przy pracy w przestrzeniach zamkniętych, 
    • Regler för arbete i explosiv atmosfär. 

    Dodatkowo w ramach kursów BHP prac niebezpiecznych poruszana jest jeszcze tematyka specjalnie przeznaczona dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Ta część szkolenia zawiera informacje dotyczące konsekwencji wypadku w pracy, odpowiedzialności pracodawców oraz kierowników i możliwości dyscyplinowania pracowników naruszających przepisy BHP prac niebezpiecznych. W tej części szkolenia BHP porusza się między innymi takie tematy jak: 

    • Rola kierownika w trakcie wypadku przy pracy, 
    • Prowadzenie bezpiecznej ewakuacji w strefach zagrożonych pożarem i/lub wybuchem, 
    • Jak poprawnie wykonywać nadzór robotników przy pracach szczególnie niebezpiecznych, 
    • Obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia pracownikom szkolenia z przepisów BHP, 
    • Co pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom wykonującym prace szczególnie niebezpieczne, 
    • Aktualne przepisy dotyczące profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami przez pracodawców, 
    • Disciplinära uppsägningar och andra metoder för att disciplinera anställda som bryter mot hälso- och säkerhetsbestämmelserna. 

    På grund av att de ofta måste organiseras tar arbetsmiljöutbildningen för farligt arbete inte lång tid, vanligtvis ges all information till deltagarna inom en arbetsdag. 

    Piec w kotłowni

    Den mesta utbildningen i arbetsmiljö för farligt arbete äger vanligtvis rum på själva arbetsplatsen, men många utbildningscenter erbjuder också sina tjänster på detta område. Om du är intresserad av att utbilda dig själv eller dina anställda i hälsa och säkerhet vid farligt arbete, kontakta OSO. Våra utbildare kommer att göra sitt bästa för att se till att dina anställda kan utföra särskilt farligt arbete i en kontrollerad och säker miljö.