Hissar och vinschar - reparation och underhåll av dem

Aby przedłużyć żywotność wciągników i wciągarek należy prowadzić ich regularną konserwację.

Czym jest wciągarka?

Wciągarka umożliwia przesuwanie przedmiotów zarówno w kierunku poziomym jak i pionowym a także naciągać linę czy drut. Występuje w wielu rodzajach. Wciągarki są stosowane nie tylko w budownictwie ale także w energetyce, przemyśle motoryzacyjnym czy w kolejnictwie.

Czym jest wciągnik?

Wciągniki w odróżnieniu od wciągarek umożliwiają transportowanie ładunków jedynie w kierunku pionowym przy użyciu łańcucha bądź liny. Wciągniki stosowane są głównie podczas prac związanych z utrzymaniem ruchu drogowego oraz w budownictwie.

Konserwacja i serwis wciągników, wciągarek

Underhåll av lyftanordningar och vinscharKonserwacja wciągników oraz wciągarek wykonywana jest na podstawie oraz zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Czasem instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia zwiera szczegółowe informacje związane z czynnościami konserwacji urządzeń i wyznacza inne terminy niż powyższe rozporządzenie. W takim wypadku należy stosować się do zaleceń producenta zawartych w instrukcji.

Dokumentacja przeglądów i konserwacji

Każdy przegląd oraz konserwacja powinna być odnotowana w dzienniku konserwacji – taki dziennik prowadzony jest przez użytkownika urządzenia. Po każdym przeglądzie serwisant odnotowuje w protokole przeglądu min.:

 • Czas trwania przeglądu oraz konserwacji
 • Uwagi dotyczące stanu urządzenia
 • Zalecenia wykonania dodatkowych czynności
 • Wymianę eksploatacyjną
 • Wynik przeglądu

Co jest wykonywane podczas konserwacji

Podczas przeglądów konserwacyjnych urządzeń wykonywane są min.:

Sprawdzenie:

 • Stanu technicznego układów hamulcowych
 • Prawidłowości obsługi wciągarek i wciągników
 • Działanie elementów bezpieczeństwa
 • Toru jezdnego
 • Instalacji ochrony przeciwpożarowej

Usuwanie nieprawidłowości w działaniu:

 • Smarowanie
 • dokręcanie śrub,
 • regulacja hamulców

Oprócz wyżej wymienionych czynności w razie wykrytych podczas przeglądu nieprawidłowościach, które mogą spowodować wyłączenie urządzenia z użytkowania, powinniśmy zostać o nich bezzwłocznie poinformowani.

Prace serwisowe takie jak remonty, modernizacje czy naprawy nieprzekraczające 50 zł nie mogą być przeprowadzone w ramach przeglądu.

Dozór Urzędu Dozoru Technicznego

naprawa wciągników i wciągarekWciągniki oraz wciągarki podobnie jak inne urządzenia zaliczane do urządzeń transportu bliskiego podlegają nadzorowi UDT. Szczegółowe warunki dozoru regulują oddzielne przepisy oraz rozporządzenia. Zgodnie z nimi uproszczonemu dozorowi technicznemu podlegają urządzenia transportu bliskiego, których udźwig wynosu max 250 kg, wyłączając urządzenia służące do transportowania osób. Dozorowi uproszczonemu podlegają również wciągniki oraz wciągarki, które wyposażone są w napęd ręczny wszystkich mechanizmów, których udźwig nie przekracza 2000kg. Takich urządzeń nie trzeba zgłaszać do UDT. Należy jednak pamiętać o zapewnieniu im odpowiedniej konserwacji przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Prace serwisowe nieplanowane

W przypadku urządzeń starszych działania konserwacyjne powinny prowadzić do zmniejszania się ilości awarii oraz usterek. W przypadku tych nowszych powinny służyć utrzymaniu urządzeń w ruchu oraz przedłużeniu żywotności ich podzespołów. Jest to dobry sposób minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii.

Na wystąpienie awarii bądź usterki ma wpływ wiele czynników. Nie są one związane ze stanem technicznym urządzenia. Są to min.:

 • Wiek urządzeń oraz podzespołów
 • Specyficzne warunki pracy
 • Stan instalacji współistniejących
 • Jakość pracy operatora