Ansvarsområden för förare av HDS-handlingskran

Föraren av en hanteringskran måste inneha relevant HDS-licens. De utfärdas till personer som har slutfört HDS-kurs och har framgångsrikt klarat provet inför UDT-kommissionen.Operatören av utrustningen kan inte börja arbeta omedelbart. Hans eller hennes arbetsuppgifter är indelade i de som ska utföras före, under och efter arbetet - dessa lärs ut i varje HDS-kurs.

Arbetsuppgifter före arbetets början

 • Bekanta dig med dokumentationen - kranens tekniska och operativa dokumentation och instruktionsbok, kranens certifikat för frisläppande för service och underhållsbok, avsaknad av minst ett av dessa dokument innebär att arbetet inte kan påbörjas
 • utföra daglig service av utrustningen i enlighet med tillverkarens anvisningar - visuellt inspektera utrustningen och kontrollera komponenternas täthet, hydrauliska lås, förlängning av stöd, kontrollera säkerhetsanordningar och förreglingar
 • alla oegentligheter som upptäcks ska rapporteras till en överordnad

Ansvar under arbetets gång

 • kontroll av platsen och fastställande av kranens arbetsområde
 • förbereda kranen för lastningsarbete
 • korrekt lastkoppling och lastsäkring
 • hålla ständig uppsikt över lasten och kranen under arbetet samt över omgivningen
 • hålla ett öga på kranens tillåtna belastning
 • iakttagande av signaler och skyltar
 • reagera omedelbart i händelse av en nödsituation eller hot om en olycka

Arbetsuppgifter efter arbetstid

 • fälla kranen till transportläge
 • fälla upp stöden i transportläge och säkra dem
 • kontroll av att lasten inte utgör någon fara
 • eskortera fordonet till garaget
 • rengöring av arbetselement från smuts
 • säkra utrustningen mot användning av olämpliga personer som inte är HDS-behöriga
 • överlämnande av handlingar till en behörig person

Under den kontinuerliga driften av kranen bör operatören ständigt övervaka dess skick. När faror uppstår är det nödvändigt att reagera omedelbart för att förhindra en olycka. Genom att följa de regler som anges ovan kan operatören arbeta på ett säkert sätt och därmed inte utgöra någon risk för sig själv, andra arbetare eller miljön.

Se även: