Obowiązki operatora żurawia przeładunkowego HDS

Operator żurawia przeładunkowego musi posiadać odpowiednie uprawnienia HDS. Nadawane są one osobom, które zakończyły kurs HDS i pozytywnie zaliczyły egzamin przed komisją UDT.Operator urządzenia nie może przystąpić do pracy od razu. Jego obowiązki dzieli się na te do wykonania przed, w trakcie oraz po zakończeniu pracy – uczy o nich każdy kurs HDS.

Obowiązki przed rozpoczęciem pracy
• zapoznanie się z dokumentacją – dokumentacją techniczno-ruchową żurawia i instrukcją obsługi, świadectwem dopuszczenia żurawia do eksploatacji oraz książką konserwacji, brak chociaż jednego tych dokumentów oznacza niemożność do rozpoczęcia pracy
• przeprowadzić codzienną obsługę sprzętu zgodnie z instrukcją producenta – dokonać oględzin sprzętu i sprawdzić szczelność elementów, działanie zamków hydraulicznych, wysuwanie podpór, sprawdzić zabezpieczenia i blokady
• stwierdzone nieprawidłowości należy zgłosić przełożonemu

Obowiązki w trakcie pracy
• sprawdzenie terenu i określenie zasięgu pracy żurawia
• przygotowanie żurawia do prac ładunkowych
• właściwe podczepienie ładunku i jego zabezpieczenie
• stałe obserwowanie ładunku i żurawia w tracie pracy oraz okolicznego terenu
• pilnowanie dopuszczalnego obciążenia żurawia
• stosowanie się do sygnalizacji i znaków
• bezzwłoczne reagowanie w przypadku awarii lub zagrożenia wypadkiem

Obowiązki po zakończeniu pracy
• złożenie żurawia w położenie transportowe
• złożenie podpór w położenie transportowe i ich zabezpieczenie
• sprawdzenie, czy ładunki nie stanowią zagrożenia
• odprowadzenie pojazdu do miejsca garażowania
• oczyszczenie elementów roboczych z zabrudzeń
• zabezpieczenie urządzenia przed użytkiem przez nieodpowiednie osoby, które nie posiadają uprawnienia HDS
• zdanie dokumentów osobie upoważnionej

W trakcie ciągłej pracy żurawia operator powinien stale monitorować jego stan. Gdy pojawiają się zagrożenia, konieczne jest natychmiastowe zareagowanie, aby zapobiec wypadkowi. Przestrzegając wymienionych powyżej zasad, operator jest w stanie pracować bezpiecznie i nie stwarza w ten sposób zagrożenia dla siebie, innych pracowników oraz otoczenia.

Zobacz także: