Obowiązki operatora żurawia przeładunkowego HDS

Operator żurawia przeładunkowego musi posiadać odpowiednie uprawnienia HDS. Nadawane są one osobom, które zakończyły kurs HDS i pozytywnie zaliczyły egzamin przed komisją UDT.Operator urządzenia nie może przystąpić do pracy od razu. Jego obowiązki dzieli się na te do wykonania przed, w trakcie oraz po zakończeniu pracy – uczy o nich każdy kurs HDS.

Obowiązki przed rozpoczęciem pracy

 • zapoznanie się z dokumentacją – dokumentacją techniczno-ruchową żurawia i instrukcją obsługi, świadectwem dopuszczenia żurawia do eksploatacji oraz książką konserwacji, brak chociaż jednego tych dokumentów oznacza niemożność do rozpoczęcia pracy
 • przeprowadzić codzienną obsługę sprzętu zgodnie z instrukcją producenta – dokonać oględzin sprzętu i sprawdzić szczelność elementów, działanie zamków hydraulicznych, wysuwanie podpór, sprawdzić zabezpieczenia i blokady
 • stwierdzone nieprawidłowości należy zgłosić przełożonemu

Obowiązki w trakcie pracy

 • sprawdzenie terenu i określenie zasięgu pracy żurawia
 • przygotowanie żurawia do prac ładunkowych
 • właściwe podczepienie ładunku i jego zabezpieczenie
 • stałe obserwowanie ładunku i żurawia w tracie pracy oraz okolicznego terenu
 • pilnowanie dopuszczalnego obciążenia żurawia
 • stosowanie się do sygnalizacji i znaków
 • bezzwłoczne reagowanie w przypadku awarii lub zagrożenia wypadkiem

Obowiązki po zakończeniu pracy

 • złożenie żurawia w położenie transportowe
 • złożenie podpór w położenie transportowe i ich zabezpieczenie
 • sprawdzenie, czy ładunki nie stanowią zagrożenia
 • odprowadzenie pojazdu do miejsca garażowania
 • oczyszczenie elementów roboczych z zabrudzeń
 • zabezpieczenie urządzenia przed użytkiem przez nieodpowiednie osoby, które nie posiadają uprawnienia HDS
 • zdanie dokumentów osobie upoważnionej

W trakcie ciągłej pracy żurawia operator powinien stale monitorować jego stan. Gdy pojawiają się zagrożenia, konieczne jest natychmiastowe zareagowanie, aby zapobiec wypadkowi. Przestrzegając wymienionych powyżej zasad, operator jest w stanie pracować bezpiecznie i nie stwarza w ten sposób zagrożenia dla siebie, innych pracowników oraz otoczenia.

Zobacz także: