Drift av mobila plattformar

För att få köra mobila plattformar måste man genomgå en utbildning som ger rätt att avlägga ett prov inför Office of Technical Inspection. Efter att ha klarat provet med godkänt resultat tilldelas deltagaren en UDT-licens. Kurserna omfattar information om konstruktion och drift av utrustning samt hälso- och säkerhetsregler. Nedan beskrivs reglerna för användning av utrustning som mobila, traverserande och långsamtgående plattformar.

Användning av plattformar och hantering av olyckor

Mobila plattformar får endast användas av personer med lämplig behörighet. Alla som använder utrustningen måste vara förtrogna med dess driftsförhållanden. Det är förbjudet att använda plattformar om man inte känner till räddningsåtgärderna eller om det inte finns några personer i närheten som känner till hur de ska användas.

Innan du flyttar den mobila plattformen

Innan arbetet påbörjas måste den mobila plattformen kontrolleras av operatören med avseende på skador och tekniska egenskaper. Plattformens skick måste kontrolleras varje gång arbete utförs på den. Det är förbjudet att använda defekta eller skadade plattformar. Det är också förbjudet att använda plattformar på olämpligt underlag. Underlaget får inte ha några skador eller synliga hinder i maskinens rörelseriktning.

Manipulering av den mobila plattformen

Vid användning av den mobila plattformen måste operatören ständigt kontrollera den yta som plattformen rör sig på, liksom ytan ovanför den i dess rörelseriktning. Om det finns hinder på vägen måste operatören styra enheten så att den undviker hindren och iaktta största försiktighet. Plattformen får inte överskrida tillåten hastighet. Personer på plattformen får inte luta sig utanför räckena, det är förbjudet att luta sig mot enhetens kontrollpanel eller att placera föremål på panelen. Det är förbjudet att använda mobiltelefon vid manövrering av plattformen. Vid placering av den mobila plattformen i rätt läge måste rätt höjd bestämmas med hänsyn till takytan, underlaget och hinder.

Varje kurs för mobila plattformar i vår Centrum tar upp viktig information om hälsa och säkerhet på operatörens arbetsplats. Genom praktiska lektioner kan deltagarna också pröva sina kunskaper i att använda utrustning. Vi ser fram emot att träffa dig på kursen för mobila plattformar!

Se även: