Obsługa podestów ruchomych

Do obsługi podestów ruchomych konieczne jest odbycie przeszkolenia, które upoważnia do podejścia do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje uprawnienia UDT. Podczas kursów poruszane są informacje związane z budową i eksploatacją urządzeń, a także z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Poniżej przedstawiamy zasady dotyczące obsługi takich urządzeń jak podesty ruchome, przejezdne, wolnobieżne.

Używanie podestów i postępowanie w razie wypadków

Podesty ruchome mogą być stosowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Każdy użytkujący urządzenia musi być zapoznany z jego warunkami eksploatacji. Zabronione jest korzystanie z podestów w przypadku nieznajomości procedur ratowniczych lub w sytuacji, w której w pobliżu nie ma osób posiadających wiedzę na temat ich obsługi.

Przed poruszeniem podestu ruchomego

Przed rozpoczęciem pracy podest ruchomy musi być sprawdzony przez operatora pod kątem uszkodzeń oraz parametrów technicznych. Przy każdorazowej pacy z urządzeniem należy sprawdzić jego stan. Zabronione jest korzystanie z wybrakowanych i uszkodzonych podestów. Zabronione jest również używanie podestów na nieodpowiedniej powierzchni. Powierzchnia nie powinna posiadać żadnych uszkodzeń oraz widocznych przeszkód w kierunku poruszania się urządzenia.

Manipulacja podestem ruchomym

Podczas użycia podestu ruchomego operator powinien stale kontrolować nawierzchnię, po której porusza się podest, a także powierzchnię nad nim w kierunku jego poruszania się. W przypadku przeszkód na drodze operator musi tak kierować urządzeniem, aby ich unikać, zachowując szczególną ostrożność. Podest nie może przekroczyć dozwolonej prędkości. Osoby znajdujące się na podeście nie mogą wychylać się poza barierki, zabronione jest opieranie się o panel kontrolny urządzenia oraz umieszczanie przedmiotów na panelu. Przy obsłudze podestu zabronione jest stosowanie telefonów komórkowych. Przy umieszczaniu podestu ruchomego w odpowiedniej pozycji należy określić jego prawidłową wysokość, biorąc przy tym pod uwagę powierzchnię sufitu oraz nawierzchnię i przeszkody.

Każdy kurs na podesty ruchome w naszym Ośrodku porusza kluczowe informacje w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku operatora. Dzięki zajęciom praktycznym uczestnicy mogą również wypróbować swoją wiedzę w obsłudze urządzeń. Zapraszamy na kurs podesty ruchome!

Zobacz także: