Underhåll av lastplattformar, även för persontransporter

Platformy służące do załadunku i rozładunku towarów z samochodów dostawczych, ewentualnie transportu osób, nazywamy podestem ruchomym załadowczym lub windą samochodową, czasem burtą załadowczą. Są to urządzenia transportu bliskiego, które podlegają dozorowi technicznemu.

 

podest załadowczyCzym są podesty załadowcze?

Podest ruchomy załadowczy to platforma umocowana z tyłu pojazdu, która służy do podnoszenia ładunku. Taka winda samochodowa staje się integralną jego częścią. Aby takie urządzenie mogło być dopuszczone do eksploatacji, musi podlegać opiece konserwatora z odpowiednimi kwalifikacjami oraz posiadać aktualną decyzję jednostki nadzoru technicznego zezwalającą na jej używanie.

 

Konserwacja urządzeń do załadunku i transportu osób

Od czasu ujednolicenia przepisów o dozorze technicznym, czyli 21 grudnia 2000 r., każdy podest załadowczy zamontowany na pojeździe musi widnieć w rejestrze urządzeń Urzędu Dozoru Technicznego i posiadać ważną decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia. Odpowiedni inspektor i konserwator Urządzeń Transportu Bliskiego wydają pozytywną decyzję, której ważność sięga 3 lat. Przeglądy konserwacyjne powinny być przeprowadzane według instrukcji co 6 miesięcy. Osoba obsługująca podest załadowczy jest zobowiązana do założenia i regularnego prowadzenia dziennika konserwacji.

burta załadowcza z ładunkiem

Jak zostać konserwatorem podestów załadowczych

Jeśli pracować przy obsłudze lub konserwacji podestów załadowczych, musisz zdobyć odpowiednie uprawnienia, aby tego dokonać, warto zapisać się na kurs, ponieważ konieczne jest zdanie egzaminu państwowego przed komisją UDT. W czasie kursu nabędziesz teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu konserwacji podestów załadowczych, a po pozytywnym wyniku egzaminu otrzymasz uprawnienia do napraw, i konserwacji podestów załadowczych, także tych do transportu osób, aktualne przez 5 lat.

Czego nauczysz się w trakcie szkolenia?

Celem takiego kursu jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami, budową podestów załadowczych oraz mechanizmów i zabezpieczeń tam stosowanych. Po ukończeniu takiego kursu będziesz posiadać wiedze teoretyczną i praktyczną. Nauczysz się oceniać stan techniczny podestu przed i po rozpoczęciu pracy, bezpiecznej ich obsługi, maksymalnego wykorzystania ich możliwości technicznych oraz identyfikacji zagrożeń, które mogą pojawić się w trakcie eksploatacji. Kluczowym elementem szkolenia są zajęcia praktyczne, dzięki którym dowiesz się, jak postępować w razie awarii.

Krav

W kursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, posiadają wykształcenie co najmniej podstawowe oraz nie mają żadnych przeciwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku.

Szkolenie dedykowane jest wszystkim tym, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, nabyć zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie konserwacji podestów załadowczych, a w konsekwencji dać sobie szansę na pracę na innym stanowisku, nawet w obrębie tego samego zakładu pracy.

Zdobywając uprawnienia, będziesz mógł naprawiać, konserwować oraz dokonywać przeglądów technicznych podestów załadowczych, także tych do transportu osób.

Kvalifikationer

Wydane przez Urząd Dozoru Technicznego uprawnienie ma na celu potwierdzenie twojej wiedzy i umiejętności w eksploatacji podestów przejezdnych i załadowczych, w tym do transportu osób oraz znajomość warunków technicznych dozoru, obowiązujących przepisów i norm. Wydany certyfikat będzie ważny przez 5 lat.