Tillståndskategorier

På den här sidan hittar du en detaljerad lista över utrustning för vilken en UDT-licens krävs. Detta är utrustning som är föremål för teknisk övervakning och som kräver grundutbildning för att få användas samt ett godkänt prov inför en nämnd inom kontoret för teknisk inspektion. Genom att välja vårt centrum för personalförbättring kan du få UDT-tillstånd inom det område du väljer. Vi erbjuder omfattande utbildning till överkomliga priser, och våra undervisningsmetoder resulterar i att praktiskt taget alla kursdeltagare klarar sina prov på första försöket. Vi erbjuder överkomliga kurspriser, och eftersom vi samarbetar med byrån anordnas proven på tider som passar våra kunder.För mer information om UDT-rättigheter och tekniska anordningar som omfattas av teknisk övervakning, kan du besöka vår webbplats på http://www.udt.gov.pl. När du har frågor om våra tjänster utbildning eller om du vill boka en utbildning, besök följande webbplats kontakta oss - Vi svarar så snart som möjligt!

SERVICE
Typer av teknisk utrustning för vars drift det krävs en kvalifikation som intygas av ett kvalifikationsbevis. Giltighetstid för kvalifikationsbevis (i år)
Vinschar och lyftanordningar Hissar och vinschar för allmänna ändamål 10
Allmänna och specialanpassade hissar och vinschar 5
Kranar Kranar, hissar och vinschar för allmänna ändamål 10
Kranar, lyftanordningar och vinschar för allmänna och särskilda ändamål 5
Kranar Stationära kranar 10
Mobila och portabla kranar
(ger rätt att använda mobila och portabla kranar samt stationära kranar)
10
Mobilkranar
(tillstånd för användning av mobila, mobila och bärbara kranar samt stationära kranar)
5
Rälsmonterade kranar 5
Tornkranar och höghastighetskranar
(Tillstånd att använda tornkranar, höghastighetskranar och rälsburna kranar)
5
Järnvägskranar och ombordkranar 5
Däckskranar 5
Flytande kranar
(berättigar till drift av flytande kranar och däckskranar).
5
Staplingskranar Staplingskranar 10
Varuhissar Varuhissar 10
Fartygshissar Fartygshissar 10
Mobila plattformar Stationära mobila plattformar 10
Uppskjutna mobila plattformar
(tillstånd att driva hängande och fasta plattformar)
10
Mastmonterade mobila plattformar
(berättigar till drift av mast och fasta plattformar)
10
Mobila lyftplattformar 5
Plattformar på järnvägsfordon 10
Lyftvagnar Motoriserade truckar med bom och motoriserade truckar med förare som lyfts med lasten.
(ger dig också rätt att använda alla andra gaffeltruckar kraftdrivna lyftanordningar)
5
Motordrivna staplare med mekanisk lyftmekanism, med undantag av räckvagnar och gaffelvagnar. 10
Kranar Byggnadskranar
(tillstånd för drift av byggnadshissar samt varu- och personhissar).
10
Kranar och personlyftar för interna och sjukhus
(tillåter drift av varu- och personhissar med intern styrning och sjukhushissar utan styrning av kabinlast).
10
Rep rep kranar Rep rep kranar 10
Utrustning för containerhantering Teknisk utrustning för flyttning av containrar vid omlastning 10
Staplare Spårläggningsmaskiner 10
Linbanor Linbanor för godstransporter 10
Passagerartåg med enkelrep ovanpå tåg med okopplade stolar. 5
Luftspårvägar med enkeltrådiga linbanor med stolliftar eller gondoler med kopplade fordon. 5
Passagerarfartygslinbanor med flera linor och gondoler med dragna fordon. 5
Antennbanor med en eller två kablar. 5
Passagerarlinbanor 5
Hissar för förflyttning av personer för turist- och idrottsändamål. För skidåkare som rör sig på snö eller fast mark med hög eller låg kabelstyrning, med eller utan stöd, styrd från plattformen eller från maskinrummet. 5
Multirep för vattenburna skidåkare med hög repstyrning med cirkulär rörelse 5
Dubbelstödd för vattenburna skidåkare med hög eller låg repstyrning med reversibel eller cirkulär rörelse. 5
Gravitationsrutschbanor fordonshissar rodelhissar inklusive infrastruktur för nedförsbacke. 5
Plattformar och mobila plattformar med drivaggregat i färjehamnar Mobila plattformar med framdrivningsenheter i färjehamnar till sjöss 10
Rörliga plattformar med framdrivningsenheter i inlandsfärjehamnar 10
Bärbara tankar Fyllning av bärbara tryckkärl över 350 cm3 10
Utrustning för fyllning och tömning av tankar transport av farligt material Utrustning för fyllning och tömning av transporttankar för farliga ämnen av klass....... enligt ADR / RID / ADN 5
Utrustning för fyllning och tömning av transporttankar för farliga ämnen av klasser........ enligt ADR / RID / ADN
IMDG-lastningsarmar för farligt gods i hamn 5
Utrustning för fyllning och tömning av transporttankar för icke-farliga ämnen Utrustning för fyllning och tömning av transporttankar för icke-farliga ämnen som fylls, töms eller transporteras under tryck. 10
Laddningsarmar för icke-farligt gods i hamnar 10
Tankar för flytande eller komprimerad gas för försörjning av förbränningsmotorer i fordon Fyllning av gasolbehållare som är installerade i bränsleförsörjningssystem för fordon och fartyg på inre vattenvägar. 10
Påfyllning av CNG-tankar som är installerade i försörjningssystem för fordon och fartyg för inlandssjöfart. 10
Fyllning av LNG-tankar som är utrustade för att driva fordon och fartyg på inre vattenvägar. 10
Påfyllning av vätgasbehållare som är installerade i kraftförsörjningen av fordon och fartyg för inlandssjöfart. 10
Ångpannor med en volym större än 2 dm3 som är konstruerade för att generera ånga från vätskor med hjälp av värme från bränslet genom en exoterm reaktion. Ångpannor 5
Vinschar för att förflytta vagnar på räls Vinschar för att förflytta vagnar på räls 10
Lastning, lossning eller förflyttning av utrustning på hanteringslinjer. Avlastare för vagnar 10
Lossningsmaskiner för fartyg 10
Tippare för järnvägsvagnar 10
Lastare, inbegripet fartygsladdare 10
Heavers 10
Lastare för högar 10
Upphängda bandtransportörer 10
Matare 10
Transportörer 10
Skidliftar 10
Pneumatisk transportutrustning för bulkmaterial 10
Lastare och matare för högar 10
Specialiserad utrustning som är föremål för militär teknisk övervakning Bärbara tryckkärl för luftfartyg, fartyg och stridsfordon som tillhör Republiken Polens väpnade styrkor - med avseende på deras fyllning. 10
Fyllningsutrustning för vapen och militär utrustning 10
Rörledningar på fältet för transport av flytande bränslen. 10
Utrustning för lastning och lossning av militära broar 10
Mekanisk utrustning för lastning och lossning av raketer. 10
Mekaniska laddningsanordningar för torpeder 10
Utrustning för träning av fallskärmshopp 10
Vinschar som används för att förflytta personer eller farliga laster och som används på luftfartyg, fartyg, stridsfordon och fordon som tillhör Republiken Polens väpnade styrkor. 10

Se även: