Drift av personhissar - kurser

Personhissar - hissar

Underhåll av personhissen

Passagerarkran är en anordning som används för vertikal transport av personer. Den har en elektrisk eller hydraulisk drivning. Den består av: 

 • Hytt - används för persontransport,  
 • vertikala styrningar - längs vilka kabinen rör sig. Guiderna kan också vara något lutande från vertikalplanet,) 
 • kranschaktet - den korridor genom vilken kranen rör sig, 
 • stoppar - de våningar där den stoppar.  

Varje personhiss är föremål för tillsyn av den tekniska kontrollmyndigheten. 

Registrering av en ny personhiss 

 1. Den nya utrustningen ska rapporteras till UDT för teknisk övervakning. En särskild ansökan ska fyllas i och lämnas in till kontoret för teknisk kontroll. 
 1. För att ansökan ska vara fullständig ska den åtföljas av två uppsättningar registreringshandlingar för den berörda utrustningen. Omfattningen av denna dokumentation måste vara förenlig med bestämmelserna. 
 1. När UDT-inspektören har kontrollerat dokumentationen fastställs datum och plats för provningen. Krav ställs också på hur utrustningen ska förberedas för inspektion (utrustningen måste vara monterad, funktionsduglig och redo att användas). Dessa måste överensstämma med de tekniska villkoren för tillsynen. 
 1. Den tekniska tillsynsmyndigheten utför följande aktiviteter: kontrollerar att dokumenten är fullständiga och korrekta, identifierar hissen, kontrollerar det tekniska tillståndet och märkningen, kontrollerar att utrustningen överensstämmer med dokumentationen. 
 1. Ett positivt kontrollresultat garanterar att en provningsrapport utfärdas och att ett beslut om godkännande av verksamheten fattas. Därefter får ägaren av utrustningen en besiktningsbok och en räkning för besiktningen och besiktningsmannens resekostnader per post.  
 1. Anordningen kommer att registreras i registren hos UDT:s berörda avdelning. 

Hantering av ägarbyte 

 1. Du måste på nytt anmäla utrustningen för UDT-övervakning genom att skicka en ny skriftlig begäran till den berörda avdelningen vid kontoret för teknisk inspektion. 
 1. Ansökan ska åtföljas av en fotokopia av det senaste protokollet och beslutet. I detta fall räcker det med en uppsättning handlingar. 
 1. När dokumentet har verifierats sker samma steg som när det gäller en ny personhiss. 

Dokument som krävs 

Lyftknappar

Enligt utvecklingsministerns förordning av den 3 juni 2016 om grundläggande krav på hissar och säkerhetskomponenter ska dokumentationen omfatta följande: 

 • En bruksanvisning med ritningar och diagram som behövs för att hissen ska fungera korrekt. Den skall innehålla information om: underhåll, inspektion, reparation, periodiska inspektioner, evakueringsåtgärder.  
 • EG-försäkran om överensstämmelse. 

Inspektörens vägran att utföra övervakningsverksamhet. 

Vid olämpliga förhållanden för genomförandet av inspektionsverksamheten har UDT:s inspektör rätt att vägra att utföra den tekniska övervakningen av passagerarkranen.

Dessa situationer är bland annat: 

 • otillräcklig belysning, 
 • Förekomst av ångor som hindrar sikten, 
 • otillräcklig förberedelse av utrustningen, 
 • Överskridande av koncentrationer och intensiteter av skadliga faktorer i arbetsmiljön, 
 • temperaturgränsen överskrids. 
underhållare av hissar

Driftsförhållanden 

Varje teknisk utrustning som omfattas av UDT ska användas i enlighet med instruktionerna och den avsedda användningen. 

 • En stationär bruksanvisning som bygger på den ursprungliga bruksanvisningen ska tillhandahållas. Denna skall vara tillgänglig för operatören. 
 • Kranen måste underhållas på ett korrekt sätt i enlighet med kraven (i bilaga 2 till ministeriets förordning av den 21 maj 2019 om sättet och förfarandet för att kontrollera de kvalifikationer som krävs för drift och underhåll av teknisk utrustning och sättet och förfarandet för att förlänga giltighetstiden för kvalifikationscertifikat). 
 • Operatören ska upprätta och föra en underhållslogg som fylls i av en kvalificerad underhållspersonal. 

Typer av provningar för personhissar 

Konditionstestning av utrustningen skall ske under villkor som förberetts i förväg, i närvaro av operatören eller en utsedd representant och underhållaren. Underhållaren skall ha ett kvalificeringscertifikat.

Personkranar ska genomgå följande provningar: 

 • Periodiska undersökningar - gäller för utrustning som är föremål för en fullständig form av teknisk övervakning enligt tidsfrister som beror på typen av utrustning. Bland annat kontrolleras UDT:s inspektions- och underhållsloggbok, mätprotokoll, kvalifikationsintyg för underhållstekniker och operatören av utrustningen. 
 • Ad hoc-provningar i tjänsten - Avser utrustningens aktuella behov. Det gäller uppgradering, reparation eller utbyte av delar. Syftet med testet är att bekräfta att reparationen eller uppgraderingen av utrustningen har lyckats, så att den kan fortsätta att fungera på ett säkert sätt. 
 • Undersökningar efter en olycka eller en krasch. - gäller utrustning som har drabbats av ett farligt haveri eller en olycka i samband med dess användning. Syftet är att fastställa orsakerna till händelsen och att formulera slutsatser för att förhindra ytterligare fel och olyckor. Vid utredningen bedöms också det tekniska tillståndet hos utrustningen efter olyckan. 
Kurs för hissoperatörer

Ta en titt på vårt erbjudande! 

Vi har redan nästan 20 års erfarenhet av utbildning och har hållit tusentals kurser inom olika områden.  

Därför bjuder vi in dig att delta i UDT-kursen i drift av personhissar, men även varuhissar med intern styrning och sjukhushissar utan styrning av kabinlast. De kvalifikationer du får kommer att göra det möjligt för dig att snabbt hitta ett arbete i Polen eller utomlands.  

UDT:s utbildningsprogram och kvalifikationer

Kursen är förberedd för UDT-examen och innehåller teoretiska föreläsningar och praktiska lektioner där man arbetar direkt med utrustningen. Kurserna hålls av erfarna tekniker. Vi förser varje praktikant med kursmaterial för inlärning och stöd i nästa steg mot UDT-certifiering.   

När du har slutfört utbildningen och klarat provet på kontoret för teknisk kontroll får du ett behörighetsbevis för drift av person- och varuhissar och ett intyg om att kursen är avslutad på polska och engelska.  

De erhållna kvalifikationerna är giltiga i 10 år.  

Vi arbetar med utrustning från dessa tillverkare:

Lift Zone, Igus, Irel, PfEIFER Technika Rowa i Dźwigowa, Zeppelin, Inter Rope, Nowimex, PDPS, ASTAT, AWANS B.H.P, El-Dźwig, Helukabel Polska, Microlift, Roka Lift, Rol-Art., StalLIFT och andra!

FRÅGOR OCH SVAR:

1. Är jag skyldig att föra en underhållslogg för personhissen?

Operatören bör upprätta och föra en underhållsloggbok som fylls i av underhållsmannen. Denna loggbok skall kontrolleras vid den periodiska inspektionen av en anställd vid den tekniska kontrollmyndigheten.  

2. Måste jag som ny ägare anmäla passagerarhissen på nytt till UDT?

Ja, som ny ägare till utrustningen måste du lämna in en ny ansökan till den berörda avdelningen på UDT. Ansökan ska åtföljas av en fotokopia av det senaste protokollet och beslutet. Nästa steg utförs på samma sätt som för ansökan om ny utrustning.  

Se även: