Obsługa dźwigów osobowych – kursy

Dźwigi osobowe – windy

Konserwacja dźwigu osobowego

Dźwig osobowy to urządzenie służące do pionowego transportu osób. Posiada napęd elektryczny lub hydrauliczny. Zbudowany jest z: 

 • Kabiny – służącej do transportu osób,  
 • pionowych prowadnic – wzdłuż nich porusza się kabina. Prowadnice mogą także być lekko nachylone w stosunku do pionu), 
 • szybu dźwigowego – korytarza, którym dźwig się porusza, 
 • przystanków – pięter, na których się zatrzymuje.  

Każdy dźwig osobowy podlega dozorowi UDT. 

Rejestracja nowego dźwigu osobowego 

 1. Nowe urządzenie należy zgłosić do UDT w celu objęcia dozorem technicznym. Należy wypełnić specjalny wniosek i dostarczyć go do oddziału Urzędu Dozoru Technicznego. 
 1. Aby wniosek był kompletny, należy dołączyć do niego dwa komplety dokumentacji rejestracyjnej dotyczącej danego urządzenia. Zakres takiej dokumentacji musi być zgodny z rozporządzeniami. 
 1. Po udanej weryfikacji dokumentacji przez inspektora UDT następuje ustalenie terminu i miejsca, gdzie zostaną przeprowadzone badania. Podane zostają także wymagania, co do sposobów właściwego przygotowania urządzenia do inspekcji (urządzenie musi być zmontowane, sprawne i przygotowane do użytku). Muszą być one zgodne z warunkami technicznymi dozoru. 
 1. Organ dozoru technicznego wykonuje następujące czynności: sprawdza kompletność i prawidłowość dokumentów, identyfikuje dźwig, sprawdza stan techniczny i oznakowanie, sprawdza zgodność wyposażenia z dokumentacją. 
 1. Pozytywny wynik inspekcji gwarantuje wystawienie protokołu z badania i decyzji zezwalającej na eksploatację. Po tym, pocztą właściciel urządzenia otrzyma księgę rewizji oraz rachunek za badanie oraz koszty dojazdu inspektora.  
 1. Urządzenie zostanie zarejestrowane w ewidencji właściwego oddziału UDT. 

Postępowanie w przypadku zmiany właściciela 

 1. Należy ponownie zgłosić urządzenie do objęcia dozorem UDT, kierując nowy wniosek pisemny do właściwego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego. 
 1. Do wniosku należy dołączyć kserokopię ostatniego protokołu i decyzji. W tym przypadku, wystarczy jeden komplet dokumentów. 
 1. Po zweryfikowaniu dokumentu dochodzi do takich samych czynności, jak w przypadku postepowania z nowym dźwigiem osobowym. 

Wymagany komplet dokumentów 

Przyciski w windzie

Według Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa, komplet dokumentów powinien zawierać: 

 • Instrukcję obsługi z rysunkami i schematami niezbędnymi do prawidłowego eksploatowania dźwigu. Musi ona zawierać informacje na temat: konserwacji, kontroli, naprawy, przeglądów okresowych, działań ewakuacyjnych.  
 • Deklarację zgodności WE. 

Odmowa wykonania czynności dozoru technicznego przez inspektora 

W niewłaściwych warunkach do przeprowadzenia czynności kontrolnych, inspektor UDT ma prawo do odmowy wykonania czynności dozoru technicznego dźwigu osobowego.

Do tych sytuacji zalicza się m.in.: 

 • niewłaściwe oświetlenie, 
 • występowanie oparów utrudniających widoczność, 
 • niedostateczny stan przygotowawczy urządzenia, 
 • przekroczenie stężeń i natężeń szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, 
 • przekroczenia dopuszczalnej granicy temperatury. 
konserwator wind

Warunki eksploatacji 

Każde urządzenie techniczne podlegające UDT powinno być eksploatowane zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem. 

 • Należy wyposażyć urządzenie w stanowiskową instrukcję obsługi opartą na podstawie oryginalnej instrukcji. Musi być ona dostępna dla osoby obsługującej. 
 • Wymagana jest właściwa konserwacja dźwigu zgodnie z wymaganiami (zawartymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dn. 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych). 
 • Eksploatujący ma obowiązek założenia i przechowywania dziennika konserwacji uzupełnianego przez wykwalifikowanego konserwatora. 

Rodzaje badań dźwigów osobowych 

Badania stanu technicznego urządzenia odbywają się w przygotowanych odpowiednio wcześniej warunkach, w obecności eksploatującego lub wyznaczonego przedstawiciela i konserwatora. Konserwator powinien wylegitymować się zaświadczeniem kwalifikacyjnym.

Dźwigi osobowe podlegają następującym badaniom: 

 • Badania okresowe – dotyczy urządzeń objętych pełną formą dozoru technicznego według terminów zależnych od rodzaju urządzenia. Sprawdzana jest m.in. księga rewizyjna i dziennik konserwacji UDT, protokoły pomiarowe, zaświadczenia kwalifikacyjne konserwatora i obsługującego urządzenie. 
 • Badania doraźne eksploatacyjne – dotyczy bieżących potrzeb urządzenia. Dotyczy modernizacji, naprawy lub wymiany części. Badanie ma na celu potwierdzenie pomyślności naprawy czy modernizacji urządzenia, pozwalającej na dalszą, bezpieczną eksploatację. 
 • Badania doraźne powypadkowe lub poawaryjne – dotyczy sprzętu, który uległ niebezpiecznemu uszkodzeniu lub wypadkowi związanemu z użytkowaniem. Mają na celu ustalenie przyczyn zdarzenia i sformułowaniu wniosków mających na celu zapobieganie kolejnym awariom i wypadkom. Badanie ocenia także stan techniczny powypadkowego urządzenia. 
Kurs na obsługę dźwigów osobowych

Zapoznaj się z naszą ofertą! 

Posiadamy już prawie 20 lat doświadczenia szkoleniowego i przeprowadziliśmy tysiące kursów z różnych dziedzin.  

W związku z tym, zapraszamy Państwa do udziału w kursie UDT z zakresu obsługi dźwigów osobowych, ale również towarowych ze sterowaniem wewnętrznym i dźwigów szpitalnych nieposiadających kontroli obciążenia kabiny. Zdobyte uprawnienia pozwolą Państwu szybko znaleźć pracę w Polsce lub za granicą.  

Program szkolenia i uprawnienia UDT

Przygotowany jest pod egzamin UDT i obejmuje wykłady teoretyczne oraz zajęcia praktyczne w pracy bezpośrednio z urządzeniem. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych techników. Każdy kursant otrzymuje od nas materiały szkoleniowe do nauki oraz wsparcie w kolejnych krokach ku otrzymaniu uprawnień UDT.   

Po zakończonym szkoleniu i zdanym egzaminie w Urzędzie Dozoru Technicznego otrzymują Państwo zaświadczenie kwalifikacyjne do wykonywania zadań z zakresu obsługi dźwigów osobowych i towarowych oraz certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim.  

Uzyskane uprawnienia mają ważność przez 10 lat.  

Pracujemy na sprzęcie niniejszych producentów:

Lift Zone, Igus, Irel, PfEIFER Technika Linowa i Dźwigowa, Zeppelin, Inter Rope, Nowimex, PDPS, ASTAT, AWANS B.H.P, El-Dźwig, Helukabel Polska, Microlift, Roka Lift, Rol-Art., StalLIFT i innych!

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy mam obowiązek prowadzenia dziennika konserwacji dźwiga osobowego?

Eksploatujący powinien założyć i przechowywać dziennik konserwacji uzupełniany przez konserwatora. Księga ta jest sprawdzana podczas badania okresowego przez pracownika Urzędu Dozoru Technicznego.  

2. Czy jako nowy właściciel muszę ponownie zgłaszać dźwig osobowy do UDT?

Tak, jako nowy właściciel urządzenia musisz złożyć nowy wniosek do odpowiedniego oddziału UDT. Do wniosku należy dołączyć jedną kserokopię ostatniego protokołu i decyzji. Kolejne kroki przeprowadzane są identycznie, jak w przypadku zgłoszenia nowego urządzenia.  

Zobacz także: