Drift av personheiser - kurs

Personheiser - heiser

Vedlikehold av personheisen

Kran for passasjerer er en innretning som brukes til vertikal transport av personer. Den har elektrisk eller hydraulisk drift. Den består av: 

 • Førerhus - brukes til persontransport,  
 • vertikale føringer - som kabinen beveger seg langs. Føringene kan også være litt skråstilte fra vertikalen), 
 • kransjakten - korridoren som kranen beveger seg gjennom, 
 • stopper - etasjene den stopper på.  

Alle personheiser er underlagt tilsyn av teknisk kontrollmyndighet. 

Registrering av en ny personheis 

 1. Nytt utstyr skal meldes til UDT for teknisk tilsyn. En spesiell søknad må fylles ut og leveres til avdelingskontoret til Kontoret for teknisk inspeksjon. 
 1. For at søknaden skal være fullstendig, må den ledsages av to sett med registreringsdokumentasjon for det aktuelle utstyret. Omfanget av dokumentasjonen må være i samsvar med regelverket. 
 1. Etter at UDT-inspektøren har verifisert dokumentasjonen, fastsettes dato og sted for testingen. Det stilles også krav til hvordan utstyret skal klargjøres for inspeksjon (utstyret må være montert, operativt og klart til bruk). Disse må være i samsvar med de tekniske betingelsene for tilsynet. 
 1. Den tekniske tilsynsmyndigheten utfører følgende aktiviteter: kontrollerer at dokumentene er fullstendige og korrekte, identifiserer heisen, kontrollerer den tekniske tilstanden og merkingen, kontrollerer at utstyret er i samsvar med dokumentasjonen. 
 1. Et positivt inspeksjonsresultat garanterer utstedelse av en testrapport og et vedtak om tillatelse til drift. Etter dette vil eieren av utstyret motta en inspeksjonsbok og en regning for undersøkelsen og inspektørens reiseutgifter per post.  
 1. Enheten vil bli registrert i registrene til den aktuelle avdelingen av UDT. 

Håndtering av eierskifte 

 1. Du må melde utstyret til UDT-tilsyn på nytt ved å sende en ny skriftlig søknad til den relevante avdelingen i Office of Technical Inspection. 
 1. Søknaden må ledsages av en fotokopi av den siste protokollen og avgjørelsen. I dette tilfellet er det tilstrekkelig med ett sett med dokumenter. 
 1. Når dokumentet er verifisert, går man frem på samme måte som når det gjelder en ny personheis. 

Nødvendig sett med dokumenter 

Løfteknapper

I henhold til utviklingsministerens forskrift av 3. juni 2016 om grunnleggende krav til heiser og sikkerhetskomponenter, skal dokumentsettet inneholde: 

 • En bruksanvisning med tegninger og diagrammer som er nødvendige for korrekt bruk av heisen. Den må inneholde informasjon om: vedlikehold, inspeksjon, reparasjon, periodiske inspeksjoner, evakueringstiltak.  
 • EF-samsvarserklæring. 

En inspektør nekter å utføre overvåkingsaktiviteter 

Under uegnede forhold for å utføre inspeksjonsaktivitetene, har inspeksjonsinspektøren til UDT rett til å nekte å utføre det tekniske tilsynet med passasjerkranen.

Disse situasjonene inkluderer: 

 • utilstrekkelig belysning, 
 • tilstedeværelse av damp som hindrer sikten, 
 • utilstrekkelig klargjøring av utstyret, 
 • Overskridelse av konsentrasjoner og intensiteter av skadelige faktorer i arbeidet, 
 • temperaturgrensen er overskredet. 
heisvedlikeholder

Driftsforhold 

Alt teknisk utstyr som er underlagt UDT, skal brukes i samsvar med instruksjonene og den tiltenkte bruken. 

 • En stasjonær bruksanvisning basert på originalmanualen skal leveres. Denne må være tilgjengelig for operatøren. 
 • Korrekt vedlikehold av kranen er påkrevd i samsvar med kravene (i vedlegg nr. 2 til forordningen fra ministeren for entreprenørskap og teknologi av 21. mai 2019 om måten og prosedyren for å verifisere kvalifikasjonene som kreves for drift og vedlikehold av teknisk utstyr og måten og prosedyren for å forlenge gyldighetsperioden for kvalifikasjonsbevis). 
 • Operatøren må opprette og føre en vedlikeholdslogg som fylles ut av en kvalifisert vedlikeholdsperson. 

Typer tester for personheiser 

Tilstandstesting av utstyret skal skje under forhold som er forberedt på forhånd, i nærvær av operatøren eller en utpekt representant og vedlikeholdsansvarlig. Vedlikeholdsarbeideren skal inneha et kvalifikasjonsbevis.

Passasjerkraner er underlagt følgende tester: 

 • Periodiske undersøkelser - gjelder utstyr som er underlagt en fullstendig form for teknisk tilsyn i henhold til tidsfrister som avhenger av utstyrstypen. Blant annet kontrolleres inspeksjonsboken og UDT-vedlikeholdsloggen, måleprotokollene og kvalifikasjonsbevisene til vedlikeholdsteknikeren og utstyrsoperatøren. 
 • Ad hoc-tester i bruk - Refererer til utstyrets nåværende behov. Det gjelder oppgradering, reparasjon eller utskifting av deler. Formålet med testen er å bekrefte at reparasjonen eller oppgraderingen av enheten er vellykket, slik at den kan fortsette å fungere på en sikker måte. 
 • Undersøkelser etter ulykker eller sammenstøt - gjelder utstyr som har hatt et farlig sammenbrudd eller en ulykke i forbindelse med bruken. Målet er å finne årsakene til hendelsen og å formulere konklusjoner for å forebygge nye feil og ulykker. Undersøkelsen vurderer også den tekniske tilstanden til utstyret etter ulykken. 
Kurs for heisoperatører

Ta en titt på tilbudet vårt! 

Vi har allerede nesten 20 års erfaring med opplæring og har levert tusenvis av kurs innen ulike fagområder.  

Derfor inviterer vi deg til å delta på UDT-kurset i drift av personheiser, men også vareheiser med intern kontroll og sykehusheiser uten kabinlastkontroll. Kvalifikasjonene du får, gjør at du raskt kan finne en jobb i Polen eller i utlandet.  

UDTs opplæringsprogram og kvalifikasjoner

Kurset er forberedt til UDT-eksamen og omfatter teoretiske forelesninger og praktisk undervisning i direkte arbeid med utstyret. Undervisningen gis av erfarne teknikere. Vi gir hver elev kursmateriell for læring og støtte i de neste trinnene mot UDT-sertifisering.   

Når du har fullført opplæringen og bestått eksamen hos Office of Technical Inspection, vil du motta et kvalifikasjonsbevis for drift av person- og vareheiser og et kursbevis på polsk og engelsk.  

De oppnådde kvalifikasjonene er gyldige i 10 år.  

Vi arbeider med utstyr fra disse produsentene:

Lift Zone, Igus, Irel, PfEIFER Technika Rowa i Dźwigowa, Zeppelin, Inter Rope, Nowimex, PDPS, ASTAT, AWANS B.H.P, El-Dźwig, Helukabel Polska, Microlift, Roka Lift, Rol-Art, StalLIFT og andre!

SPØRSMÅL OG SVAR:

1. Er jeg pålagt å føre en vedlikeholdslogg for personheisen?

Operatøren skal opprette og oppbevare en vedlikeholdsloggbok som skal fylles ut av vedlikeholdspersonalet. Denne loggboken skal kontrolleres under den periodiske inspeksjonen av en ansatt i den tekniske inspeksjonsmyndigheten.  

2 Må jeg som ny eier melde passasjerkranen til UDT på nytt?

Ja, som ny eier av utstyret må du sende inn en ny søknad til den aktuelle avdelingen av UDT. Søknaden må ledsages av en fotokopi av den siste protokollen og avgjørelsen. De neste trinnene utføres på samme måte som ved søknad om nytt utstyr.  

Se også