Villkor för drift av varuhissar

En godshiss är en plattform som flyttas längs en mast. Genom sin utformning liknar den en stege. De hjälper till att transportera byggnadsmaterial till högre nivåer. Vi kan skilja mellan hissar för varor. linjär och kedja.  

sammansatt varuhiss

Villkor för drift av varuhissar  

Hanteringsutrustning vars lastkapacitet inte överstiger 250 kg, med undantag för utrustning som används för förflyttning av personer, omfattas av förenklad teknisk kontroll. Det är inte nödvändigt att anmäla dessa maskiner till kontoret för teknisk kontroll eller att utföra provningar. Det är dock nödvändigt att se till att de underhålls och används av tillräckligt kvalificerade och auktoriserade personer.  

Teknisk utrustning som är föremål för teknisk övervakning ska användas i enlighet med instruktionerna och användas på avsett sätt.  

Här är några regler som vi bör följa 

  • Operatören ska förse utrustningen med bruksanvisningar - Dessa baseras på bruksanvisningarna för utrustningen. Den ska vara tillgänglig för den person som använder apparaten.  
  • Användaren bör också se till att apparaten underhålls ordentligt för att kunna använda den på ett säkert sätt. Underhållsinspektioner ska utföras åtminstone inom den tidsram som anges i ministeriets förordning av den 30 oktober 2018 om företagande och teknik - Om tillverkaren av anordningen har angett en annan tidsram för sådana inspektioner ska den följas.  
  • Varje utrustning bör ha en underhållslogg för att registrera eventuella reparationer som utförts.  

VIKTIGT!  

underhåll av lasthissar

När det gäller helt ny utrustning krävs en registrering. I andra fall utförs endast ett godkännandeprov.  

Efter ett positivt testresultat utfärdar inspektören vid kontoret för teknisk kontroll en testrapport och ett beslut om att tillåta användningen av anordningen. Efter ett sådant test får användaren ett inspektionshäfte per post tillsammans med en räkning för det utförda testet. I kostnaderna för undersökningen ingår inspektörens eventuella resekostnader. Efter att ha genomgått de ovan nämnda stegen registreras apparaten i registren hos den lokalt behöriga avdelningen av kontoret för teknisk kontroll.  

Principer för att förbereda en korrekt teknisk undersökning av utrustningen.  

  • Utrustningen som provas ska vara tekniskt säker, monterad och förberedd i enlighet med de villkor som fastställs i föreskrifterna och i bruksanvisningen.  
  • Verksamhetsutövaren är skyldig att tillhandahålla säkra förhållanden för provningen och att förbereda nödvändiga instrument och last.  
  • Även underhållsmannen och maskinföraren bör vara närvarande på plats. Dessa personer bör ha med sig sina yrkeshandlingar. 
  • Verksamhetsutövaren eller dennes befullmäktigade representant ska vara närvarande under provningen. Om det t.ex. råder olämpliga förhållanden för att genomföra provningen får inspektören vägra att genomföra provningen.  
Vilka tester genomgår den tekniska utrustningen under sin drift? 
- Ad hoc-uppföljningsundersökningar; 
- Ad hoc-testning i tjänsten; 
- Ad hoc-utredningar efter olyckor eller fel.    

Kurser för operatörer av godshissar 

Vi bjuder också in dig till utbildningskurser för att förbereda dig för arbete som förare av godslyft. Med kvalifikationer inte bara för drift utan också för underhåll av utrustningen kommer vi att få fler arbetstillfällen där varuhissar används.