Villkor för drift av varuhissar

En godshiss är en plattform som rör sig längs en mast. Dess utformning liknar en stege. Lyftanordningen fästs på ett mobilt chassi och sänks ner på byggnadens tak. Plattformen används för att transportera byggmaterial till högre nivåer. Lasterna förflyttas med hjälp av rep eller kedjor. Vi kan därför skilja mellan hissar för varor. linjär och kedja.

Villkor för drift av varuhissar

Viss hanteringsutrustning vars lastkapacitet inte överstiger 250 kg, med undantag för utrustning för förflyttning av personer, har en etablerad form av förenklad tillsyn. Dessa anordningar behöver inte anmälas till den tekniska kontrollmyndigheten och behöver inte provas. De måste dock underhållas och användas av personer med lämplig kompetens och behörighet.

Teknisk utrustning som är föremål för teknisk övervakning bör användas i enlighet med instruktionerna och för sitt avsedda ändamål.

fraktlyft.

Här är några regler som vi bör följa!

Operatören ska se till att utrustningen är utrustad med en stationär bruksanvisning som bygger på bruksanvisningen. Detta bör vara tillgängligt för operatören. För att utrustningen ska kunna användas på ett säkert sätt bör man också se till att den underhålls på rätt sätt. Han/hon är också skyldig att upprätthålla den tekniska utrustningen, metoden och förfarandet för att förnya kvalifikationsbevisens giltighet.

Underhållsinspektioner ska utföras minst inom den tidsfrist som anges i företags- och teknikministerns dekret av den 30 oktober 2018. Om tillverkaren har angett denna tidsfrist på annat sätt måste den följas.

En underhållsloggbok bör föras för varje utrustning, i vilken de utförda reparationerna bör antecknas.

VIKTIGT!

För ny utrustning krävs registrering. För begagnade maskiner utförs endast acceptansprovningar.

Efter ett positivt testresultat utfärdar inspektören vid kontoret för teknisk kontroll en testrapport. Han utfärdar också ett beslut som tillåter att utrustningen används. När testet är slutfört får användaren per post ett inspektionshäfte och en faktura för de utförda aktiviteterna. I kostnaderna för undersökningen ingår inspektörens eventuella resa till den plats där anordningen var placerad. Ovanstående steg avslutas med att apparaten registreras hos den behöriga tekniska kontrollmyndigheten.

Vilka tester som ska utföras när utrustningen används.

Den utrustning som ska provas ska vara tekniskt säker, monterad och klar för användning i enlighet med de villkor som fastställs i föreskrifterna och bruksanvisningarna.

Verksamhetsutövaren ska tillhandahålla säkra förhållanden för provning, förbereda provningsplatsen och de nödvändiga instrumenten och belastningarna samt se till att en underhållsperson och en operatör är närvarande. Dessa personer bör ha lämplig behörighet.

Provningen av utrustningen utförs i operatörens lokaler. De skall utföras i närvaro av operatören eller dennes representant, som skall vara bemyndigad att göra detta, samt av operatören och underhållaren. Om det råder olämpliga förhållanden för provningen har inspektören rätt att vägra att utföra den.

Vilka tester genomgår den tekniska utrustningen under sin drift?

  • Uppföljningsundersökningar
  • Ad hoc-provningar i tjänsten
  • Undersökningar efter en olycka eller en krasch.