Warunki eksploatacji wyciągów towarowych

Wyciąg towarowy to platforma przesuwana po maszcie. Swoją konstrukcją przypomina drabinę. Pomagają one transportować materiały budowlane na wyższe poziomy. Możemy wyróżnić wyciągi towarowe liniowe i łańcuchowe.  

wyciąg towarowy złożony

Warunki eksploatacji wyciągów towarowych  

Urządzenia transportu bliskiego, których udźwig nie przekracza 250kg, oprócz, tych służących do przemieszczania się osób, podlegają uproszczonemu dozorowi technicznemu. Nie jest konieczne zgłaszania tych urządzeń do Urzędu Dozoru Technicznego oraz badań. Konieczne jest jednak zapewnienie im konserwacji oraz obsługi przez odpowiednio wykwalifikowane osoby, które posiadają uprawnienia.  

Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznego należy eksploatować zgodnie z instrukcją oraz używać zgodnie z przeznaczeniem.  

Poniżej przedstawiamy kilka zasad, których powinniśmy przestrzegać 

  • Użytkujący powinien wyposażyć urządzenie w stanowiskową instrukcję jego obsługi – Opracowywana jest ona na podstawie instrukcji użytkowania urządzenia. Powinna być dostępna dla osoby obsługującej urządzenie.  
  • Użytkujący powinien również zadbać o właściwą konserwację urządzenia, aby móc z niego bezpiecznie korzystać. Przeglądy konserwacyjne trzeba wykonywać nie rzadziej niż w terminie, który określa Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku – Jeżeli wytwórca urządzenia określił inny termin wykonywania takich badań, należy się do niego dostosować.  
  • Każde urządzenie powinno mieć prowadzony dziennik konserwacji, w którym zapisywane są wykonywane wszelkie naprawy.  

WAŻNE!  

wyciąg towarowy konserwacja

Kiedy mamy do czynienia z urządzeniem fabrycznie nowym, konieczne jest przeprowadzenie czynności rejestracyjnych. W pozostałych przypadkach przeprowadzane jest jedynie badanie odbiorcze.  

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań inspektor Urzędu Dozoru Technicznego wystawia protokół z badania oraz wydaje decyzję zezwalającą na użytkowanie urządzenia. Po takim badaniu, użytkownik otrzyma pocztą książeczkę rewizji wraz z rachunkiem za wykonane badanie. Koszty badania uwzględniają ewentualny dojazd inspektora. Po przejściu powyższych etapów urządzenie zostanie zarejestrowane w ewidencji odpowiedniego terenowo oddziału Urzędu Dozoru Technicznego.  

Zasady przygotowania do prawidłowego przebiegu badań technicznych urządzenia  

  • Badane urządzenie powinno być sprawne technicznie, zmontowane i przygotowane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu oraz instrukcji użytkowania.  
  • Użytkujący zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków do wykonania badania i przygotowania niezbędnych przyrządów oraz obciążenia.  
  • Na miejscu powinni być obecni także konserwator oraz operator maszyny. Osoby te powinny posiadać przy sobie dokumenty uprawniające do wykonywania zawodu. 
  • Podczas przebiegu badania niezbędna jest obecność eksploatującego bądź jego przedstawiciela, który zostanie do tego upoważniony.  W przypadku, np. niewłaściwych warunków do przeprowadzenia badań, inspektor może odmówić wykonania badania.  
Jakim badaniom podlegają urządzenia techniczne w trakcie ich eksploatacji? 
– Badania doraźne kontrolne; 
– Badania doraźne eksploatacyjne; 
– Badania doraźne powypadkowe lub poawaryjne.    

Kursy na operatora wyciągów towarowych 

Zapraszamy również na szkolenia przygotowujące do pracy na stanowisku operatora wyciągów towarowych. Dzięki uprawnieniom z zakresu nie tylko obsługi, ale także konserwacji urządzeń, będziemy mieć większe możliwości zatrudnienia tam, gdzie wykorzystywane są wyciągi towarowe.