Warunki eksploatacji wyciągów towarowych

Wyciągiem towarowym jest platforma przesuwana po maszcie. Swoją konstrukcją przypomina drabinę. Wyciąg mocowany jest do przewoźnego podwozia i opuszczany na dach budynku. Platforma służy do transportowania materiałów budowlanych na wyższe poziomy. Przemieszczanie ładunków odbywa się za pomocą cięgników linowych lub łańcuchowych. Możemy więc wyróżnić wyciągi towarowe liniowe oraz łańcuchowe.

Warunki eksploatacji wyciągów towarowych

Niektóre urządzenia transportu bliskiego, których udźwig nie przekracza 250 kg, wyłączając urządzenia służące do przemieszczania osób mają ustaloną formę dozoru uproszczonego. Urządzenia te nie wymagają zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego oraz badań. Należy im jednak zapewnić konserwację oraz obsługę przez odpowiednio wykwalifikowane osoby z uprawnieniami.

Urządzenia techniczne, które podlegają dozorowi technicznemu powinny być eksploatowane zgodnie z instrukcją oraz używane zgodnie z ich przeznaczeniem.

wyciąg towarowy

Oto kilka zasad, których powinniśmy przestrzegać!

Osoba użytkująca powinna zadbać o wyposażenie urządzenia w stanowiskową instrukcję obsługi, która opracowana jest na podstawie instrukcji użytkowania. Powinna być ona dostępna dla obsługującego. Należy zapewnić także właściwą konserwację w celu bezpiecznego użytkowania urządzenia.  Zobowiązany jest również do konserwacji urządzeń technicznych, sposobu oraz trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Przeglądy konserwacyjne należy wykonywać nie rzadziej niż w terminie zawartym w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku. Jeżeli wytwórca określił termin ten inaczej, należy się do niego dostosować.

Do każdego urządzenia powinno się prowadzić dziennik konserwacji, w którym zapisane powinny być wykonywane naprawy.

WAŻNE!

W przypadku nowych urządzeń konieczne jest przeprowadzenie ich rejestracji. W przypadku maszyn używanych przeprowadzane są jedynie badania odbiorcze.

Po pozytywnym wyniku badań inspektor Urzędu Dozoru Technicznego wystawia protokół z badania. Wydaje również decyzję pozwalającą na użytkowanie urządzenia. Po zakończeniu badania użytkownik otrzymuje pocztą książeczkę rewizji oraz rachunek za wykonane czynności. Koszty badania zaliczają ewentualny dojazd inspektora w miejsce, gdzie znajdowało się urządzenie. Przejście powyższych etapów kończy się rejestracją urządzenia w odpowiednim Urzędzie Dozoru Technicznego.

Jakie badania wykonywać podczas eksploatacji urządzenia.

Sprzęt, który będzie poddany badaniu powinien być sprawny technicznie, zmontowany oraz przygotowany do użytkowania zgodnie z warunkami jakie określa rozporządzenie oraz instrukcja użytkowania.

Eksploatujący zobowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki do wykonywania badań, przygotować miejsce badania oraz niezbędne przyrządy i obciążenia a także zapewnić obecność konserwatora i operatora. Takie osoby powinny posiadać odpowiednie uprawnienia.

Badania urządzenia przeprowadzane są u użytkownika. Wykonywane są w obecności eksploatującego lub jego przedstawiciela, który zostanie do tego upoważniony oraz operatora i konserwatora. W przypadku wystąpienia niewłaściwych warunków do przeprowadzenia badań inspektor ma prawo odmówić jego wykonania.

Jakim badaniom podlegają urządzenia techniczne w trakcie ich eksploatacji?

  • Badania doraźne kontrolne
  • Badania doraźne eksploatacyjne
  • Badania doraźne powypadkowe lub poawaryjne