Kategorie uprawnień

Na tej stronie znajdziesz szczegółowy wykaz urządzeń, do których obsługi potrzebne są uprawnienia UDT. Są to urządzenia podlegające dozorowi technicznemu i wymagające początkowego przeszkolenia do obsługi oraz zdania egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Wybierając nasz Ośrodek Doskonalenia Kadr, możesz uzyskać uprawnienia UDT w wybranym przez siebie zakresie. Zapewniamy kompleksowe przeszkolenie w przystępnych cenach, a nasze metody nauczania powodują, że praktycznie wszyscy uczestnicy zajęć zdają egzaminy za pierwszym razem. Zapewniamy przystępne ceny kursów, a dzięki temu, że współpracujemy z Urzędem, egzaminy organizowane są w dogodnych terminach dla naszych klientów.Więcej informacji dotyczących uprawnień UDT oraz urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu możesz znaleźć na stronie internetowej http://www.udt.gov.pl. Gdy masz pytania dotyczące naszych usług szkoleniowych lub chcesz zamówić szkolenie, zapraszamy do skontaktowania się z nami – odpowiemy jak najszybciej!

OBSŁUGA
Rodzaje urządzeń technicznych, przy obsłudze których wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym Okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (w latach)
Wciągarki i wciągniki Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia 10
Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia 5
Suwnice Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia 10
Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia 5
Żurawie Żurawie stacjonarne 10
Żurawie przewoźne i przenośne
(uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)
10
Żurawie samojezdne
(uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)
5
Żurawie szynowe 5
Żurawie wieżowe i szybkomontujące
(uprawnia do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących oraz szynowych)
5
Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych 5
Żurawie pokładowe 5
Żurawie pływające
(uprawnia do obsługi żurawi pływających oraz pokładowych)
5
Układnice Układnice 10
Wyciągi towarowe Wyciągi towarowe 10
Wyciągi statków Wyciągi statków 10
Podesty ruchome Podesty ruchome stacjonarne 10
Podesty ruchome wiszące
(uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących oraz stacjonarnych)
10
Podesty ruchome masztowe
(uprawnia do obsługi podestów ruchomych masztowych oraz stacjonarnych)
10
Podesty ruchome przejezdne 5
Podesty na pojazdach kolejowych 10
Wózki jezdniowe podnośnikowe Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
(uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)
5
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem 10
Dźwigi Dźwigi budowlane
(uprawnia do obsługi dźwigów budowlanych towarowych i towarowo-osobowych oraz wyciągów towarowych)
10
Dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne
(uprawnia do obsługi dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym oraz dźwigów szpitalnych nieposiadających kontroli obciążenia kabiny)
10
Dźwignice linotorowe Dźwignice linotorowe 10
Urządzenia do manipulacji kontenerami Urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych 10
Układarki Układarki do układania torów 10
Koleje linowe Towarowe koleje linowe 10
Osobowe koleje napowietrzne jednolinowe o ruchu okrężnym z krzesełkami niewyprzęganymi 5
Osobowe koleje jednolinowe napowietrzne o ruchu okrężnym krzesełkowe lub gondolowe z pojazdami wyprzęganymi 5
Osobowe okrężne koleje linowe napowietrzne wielolinowe gondolowe z pojazdami wyprzęganymi 5
Osobowe koleje linowe napowietrzne wahadłowe jedno- lub dwulinowe 5
Osobowe koleje linowo-terenowe 5
Wyciągi do przemieszczania osób w celach turystycznosportowych Dla narciarzy przemieszczanych po śniegu lub gruncie stałym z wysokim lub z niskim prowadzeniem liny, podporowe lub bezpodporowe, sterowane z peronu lub z maszynowni 5
Wielopodporowe dla narciarzy przemieszczanych po wodzie z wysokim prowadzeniem liny o ruchu okrężnym 5
Dwupodporowe dla narciarzy przemieszczanych po wodzie z wysokim lub z niskim prowadzeniem liny o ruchu rewersyjnym lub okrężnym 5
Wyciągi pojazdów zjeżdżalni grawitacyjnych wyciągi saneczkowe wraz z infrastrukturą toru zjazdowego 5
Podesty i pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych morskich 10
Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych śródlądowych 10
Zbiorniki przenośne Napełnianie zbiorników przenośnych naczyń ciśnieniowych o pojemności powyżej 350 cm3 10
Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych klasy……. wg ADR / RID / ADN 5
Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych klas…….. wg ADR / RID / ADN
Portowe ramiona przeładunkowe dla towarów niebezpiecznych wg IMDG 5
Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone 10
Portowe ramiona przeładunkowe dla towarów niezaliczanych jako niebezpieczne 10
Zbiorniki na gaz skroplony lub sprężony, służące do zasilania silników spalinowych w pojazdach Napełnianie zbiorników LPG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej 10
Napełnianie zbiorników CNG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej 10
Napełnianie zbiorników LNG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej 10
Napełnianie zbiorników wodoru zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej 10
Kotły parowe o pojemności większej niż 2 dm3, przeznaczone do wytwarzania pary z cieczy z użyciem ciepła uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej Kotły parowozowe 5
Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach 10
Urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych Wyładowarki wagonów 10
Wyładowarki okrętowe 10
Wywrotnice wagonów 10
Ładowarki, w tym okrętowe 10
Zwałowarki 10
Zwałowarko-ładowarki 10
Przenośniki taśmowe podwieszone 10
Podajniki 10
Przenośniki 10
Wyciągi skipowe 10
Pneumatyczne urządzenia transportowe do materiałów masowych 10
Zwałowarko-ładowarki i podajniki 10
Urządzenia specjalistyczne podlegające wojskowemu dozorowi technicznemu Przenośne zbiorniki ciśnieniowe statków powietrznych i jednostek pływających oraz wozów bojowych należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – w zakresie ich napełniania 10
Urządzenia do napełniania uzbrojenia i sprzętu wojskowego 10
Polowe rurociągi do transportu paliw płynnych 10
Urządzenia załadowczo-wyładowcze mostów wojskowych 10
Mechaniczne urządzenia załadowczo-startowe rakiet 10
Mechaniczne urządzenia załadowcze torped 10
Urządzenia treningowe do skoków spadochronowych 10
Wciągarki wykorzystywane do przemieszczania osób lub ładunków niebezpiecznych stosowane na statkach powietrznych, jednostkach pływających, wozach bojowych i pojazdach należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 10

Zobacz także: