Helse- og sikkerhetsopplæring for nyansatte

Opplæringsinstruktør som holder en forelesning om helse og sikkerhet.

Påkrevde helse- og sikkerhetskurs for nyansatte Det er enhver arbeidsgivers ansvar å gi nyansatte opplæring i helse og sikkerhet - uansett hvilken stilling de har. I tillegg er dette spesielt viktig for arbeid som anses som farlig. Det er et krav at det føres direkte tilsyn med denne typen arbeid. I tillegg forventes det at arbeidsgiveren gir adgang til områder som er forsvarlig sikret - kun kvalifiserte personer har adgang til farlige arbeidsplasser. Arbeidstakerne, på sin side, forventes å overholde de foreskrevne helse- og sikkerhetsreglene for å kunne utføre instruksjonene på en sikker måte. 

Nybegynnere som ikke er kjent med helse- og sikkerhetsstandardene, får ikke lov til å utføre visse arbeidsoppgaver. Ved å gjøre dem kjent med helse- og sikkerhetsreglene kan de tilegne seg den nødvendige kunnskapen for å arbeide i samsvar med regelverket.  

Periodisk opplæring er beregnet på ansatte med lang ansiennitet i bedriften for å oppdatere kunnskapen om jobbregler, risikoer og farer. Når et periodisk opplæringskurs er gjennomført, får den ansatte et sertifikat for gjennomført kurs. Dokumentasjonen oppbevares i personalmappen. 

PERSONER MED ANSVAR FOR HELSE- OG SIKKERHETSOPPLÆRING 

Ansvaret for helse- og sikkerhetsopplæring kan påhvile både arbeidsgiveren og de som er ansatt for dette formålet: 

  • spesialisert helse- og sikkerhetspersonell, 
  • personer med ansvar for helse- og sikkerhetsopplæring på oppdrag fra arbeidsgiveren, 
  • Tidligere ansatte som har fått kunnskap om helse, miljø og sikkerhet, i tillegg til å inneha gyldige kursbevis.  

GYLDIGHETEN AV HELSE- OG SIKKERHETSOPPLÆRING 

Avhengig av funksjon og stilling varer gyldigheten av opplæringen fra ett år til seks år etter at den påkrevde opplæringen er fullført. 

OPPLÆRINGSPROGRAM 

Opplæringsprogrammet er basert på å formidle nødvendig kunnskap og ferdigheter i forbindelse med arbeid i trange og åpne rom. I løpet av kurset gjennomgås prinsippene for førstehjelp. Kursdeltakeren blir deretter gjort kjent med de faktorene som er involvert i utførelsen av farlige oppdrag. I tillegg spesifiseres bruken av personlig verneutstyr for arbeidstakere. Det er verdt å nevne introduksjonen til brannvern for spesielt farlig arbeid, og omstendigheter og årsaker til ulykker diskuteres også,  

FORDELER FOR ELEVENE 

I tillegg til å motta et sertifikat for fullført helse- og sikkerhetsopplæringskurs, får hver elev også en attest på at de har gjennomført kurset: 

  • er utstyrt med maler for den dokumentasjonen som er nødvendig for å utføre høyrisikooppgaver, 
  • bidrar til en betydelig underestimering av statistikken over arbeidsulykker - både dødsulykker, alvorlige ulykker og kollektive ulykker, 
  • bidrar til å redusere den høye risikofaktoren for særlig risikofylt arbeid, 
  • bidrar til å beskytte andre arbeidstakeres liv og helse, 
  • får nyttig kunnskap som påvirker arbeidernes sikkerhet. 

Spørsmål og svar

Hva er gyldigheten av helse- og sikkerhetsopplæring? 

Helse- og sikkerhetsopplæringens gyldighetstid avhenger av den ansattes ansiennitet og stilling, men som oftest er sertifikatene gyldige fra ett til seks år fra anskaffelsesdatoen. 

Hvem kan gi opplæring i helse og sikkerhet? 

Helse- og sikkerhetsopplæring kan gis av arbeidsgiveren, en utpekt helse- og sikkerhetsansvarlig, andre ansatte med lang ansiennitet og gyldig helse- og sikkerhetssertifikat. 

Se også