Opplæring i evakuering av personer fra trange rom

Hvorfor er opplæring på dette området så viktig?

opplæring i evakuering av personer fra trange rom

Når vi arbeider i trange og farlige rom, utsettes vi for alvorlig risiko for liv og helse. Begrensede rom kan for eksempel være brønner, kloakkbrønner eller kloakkbrønner. Arbeid i slike rom innebærer en stor risiko for ulykker. En av dem er forgiftning eller til og med kvelning som følge av at man oppholder seg på et sted der det ikke er nok oksygen, eller ved kontakt med giftige gasser. For å vite hvordan man skal oppføre seg i farlige situasjoner og hvordan man evakuerer slike rom, anbefales det å delta på et kurs om dette emnet som tilbys av vårt selskap OSO. 

Opplæring i evakuering av personer fra trange rom 

Kursene tar for seg farene som er forbundet med trange rom. Kurset tar også for seg teknikker for arbeid i trange rom. Alle kursdeltakerne lærer om utstyret som er nødvendig for å arbeide i høyden og under evakuering. Under opplæringen gjennomfører vi også øvelser i evakuering fra trange rom, som foregår i henhold til scenarier som er utarbeidet i samarbeid med kursarrangørene. 

Hvem er opplæringen rettet mot? 

Opplæringen er beregnet på ansatte som arbeider i lukkede og trange rom, for eksempel tanker, kummer osv. Opplæringen passer både for personer uten erfaring og for dem som trenger tilleggsopplæring eller oppfriskning. 

Krav til de som er interessert i å delta i opplæringen 

Treningen er ganske fysisk krevende. Deltakerne øver på å bruke pusteapparat. Personer med synshemming kan også delta, men må melde fra om dette på forhånd. For å delta på kurset trenger du 

 • CS3-opplæringen er fullført, 
 • å bli voksen, 
 • minst grunnskoleutdanning, 
 • et sertifikat på at det ikke foreligger medisinske kontraindikasjoner som gir oss tillatelse til å arbeide i høyder over 3 meter og i et begrenset område. 

Omfanget av opplæringen 

I løpet av kurset vil du blant annet få kunnskap om
 • Helse- og sikkerhetsforskrifter som gjelder for trange rom og arbeid i høyden
 • Utstyr som brukes i trange rom
 • Håndtering av stativ
 • Grunnleggende redningsteknikker
 • Grunnleggende evakueringsteknikker
 • Valg av gassdetektorer
 • Håndtering av farlige situasjoner
 • Redningsteknikker

Formålet med opplæringen 

Deltakelse i kurset innebærer først og fremst å tilegne seg kunnskaper som gjør det mulig for deltakerne å øke sine faglige ferdigheter ved arbeid i trange rom. Dette gir den ansatte flere muligheter for ansettelse innen tjenester som utføres i lukkede rom.  

lukkede rom

Opplæring handler ikke bare om kunnskap, men også om ferdigheter. Kursdeltakerne lærer om utstyret som beskytter mot fall fra høyden, og systemene som brukes under evakuering. Kursene består av to deler - en praktisk og en teoretisk del. Det legges stor vekt på praktiske øvelser. Den teoretiske delen av opplæringen omfatter ulike opplæringsmetoder som er tilpasset undervisning av voksne. Vi bruker også bilder, filmer og multimediepresentasjoner i undervisningen. Den praktiske delen omfatter derimot både individuelle øvelser og gruppeøvelser. Vi velger metodene individuelt med tanke på effekten av treningen og gruppens spesifikke egenskaper. 

Sertifikat 

Etter å ha fullført den praktiske og teoretiske delen av kurset, får kursdeltakerne et sertifikat og et merke. Disse er gyldige i en periode på tre år.  

Hva er et lukket rom? 

Et lukket rom er et rom med begrensede åpninger for inn- og utgang. Det er utilstrekkelig ventilasjon. Slike rom er ikke tilstrekkelig forberedt på at det hele tiden skal være arbeidere til stede. Det er dette som gjør det spesielt farlig å arbeide i slike rom. Noen industrianlegg har flere lukkede rom der det er nødvendig med regelmessig inspeksjon. Før man planlegger å gå inn i slike rom, er det viktig å forsikre seg om at personen som skal gå inn i dem, har fått tilstrekkelig opplæring.

Eksempler på bransjer der trange rom er hyppig brukt: 

 • farmasøytisk industri, 
 • drikkevareproduksjon, 
 • matproduksjon, 
 • kjemisk produksjon, 
 • petrokjemisk industri. 

Lukkede rom finnes også på sykehus, skoler, kjøpesentre og til og med i bygater. Når et rom er helt eller delvis innelukket, og når arbeid i det utgjør en risiko for menneskers helse og sikkerhet, kan vi kalle et slikt rom for et lukket rom.  

Farer som oppstår ved arbeid i trange rom

Det er mange risikoer forbundet med å arbeide i trange rom. Vi kan blant annet nevne 

førstehjelpsutstyr
 • fare for brann eller eksplosjon, 
 • bevisstløshet, som kan oppstå på grunn av høye konsentrasjoner av gasser som metan eller karbondioksid, 
 • drukning, som for eksempel kan forårsakes av forhøyet vannstand, 
 • besvimelse, som kan oppstå som følge av lavt oksygeninnhold på arbeidsplassen, 
 • kvelning, som kan forårsakes av manglende evne til å komme seg ut av et lukket rom. 

Arbeid i områder som tanker, kloakker og andre farlige områder er regulert.  

Ta en titt på utvalget av kurs i evakuering av personer fra trange rom som tilbys av selskapet vårt! 

grafisk reklame for kurset

Se også