Kurs i fylling og tømming av lisenser - UNO

Uprawnienia z obsługi UNO – nalewaków

Urządzenia UNO to najprościej mówiąc nalewaki. Od klasycznych nalewaków różnią się tym, że są przeznaczone do substancji niebezpiecznych, w tym również paliwa.  

W związku z tym, że pracując przy urządzeniach UNO narażamy się na niebezpieczeństwo, niezbędne są specjalne uprawnienia. Klasycznie, aby zdobyć tego typu uprawnienia, należy zapisać na się odpowiedni kurs, który znajduje się w ofercie Transportowego Dozoru Technicznego. Uczestnicy kursu poznają wiele przydatnych rzeczy, dowiedzą się, jakie zagrożenia mogą ich spotkać podczas pracy. Dogłębnie zostaną również omówione procedury bezpieczeństwa i co bardzo ważne, biorąc udział w kursie można dowiedzieć się, jakie obowiązki są stanowisku operatora urządzeń. Jest ich dosyć sporo, ale kurs pozwoli wszystkim dokładnie się z nimi zapoznać i oswoić.

drivstofftanker

Operator urządzeń będzie musiał:  

 • Mieć kompetencje, które potwierdzone są uzyskanym uprawnieniem do obsługi nalewaków;  
 • Posiadać wiedzę na temat wszystkich urządzeń, które wykorzystuje się na tym stanowisku prace;  
 • Znać dokumentację, stan techniczny i stan eksploatacyjny urządzeń;  
 • Obowiązkowo, znać zasady pierwszej pomocy;  
 • Znać zasad BHP, które są niezbędne w danym miejscu pracy – musi wiedzieć jak zachować się podczas awarii, pożaru czy każdego możliwego wypadku;  
 • Mieć pod stałą kontrolą wskaźniki pomiarowe i kontrolne.  

Zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi kwestii technicznych, zarówno instrukcją obsługi, jak i parametrami jest w tej pracy bardzo ważna. Ilość wykorzystywanych nalewaków i zbiorników jest olbrzymia, a nie wszystkie są taki same. Oprócz tego, na tym stanowisku spotkamy się z materiałami niebezpiecznymi, z którymi przyjdzie nam pracować.  

Towary niebezpieczne i ich klasyfikacja: 

Co kryje się pod pojęciem towarów niebezpiecznych? Wszystkie materiały i przedmioty, które można przewozić tylko w określonych warunkach. Konkretne wytyczne, jak przewozić materiały niebezpieczne, podaje umowa europejska, która dotyczy międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych ADR.  

Przepisy zawarte w tej umowie nie są stałe, zmieniają się co dwa, trzy lata. Towary, oznaczone mianem niebezpiecznych, można przewozić w sztukach przesyłki, luzem lub w cysternach. Ich stan skupienia nie ma znaczenia, mogą być cieczą, gazem albo mieć formę stałą. Od stanu skupienia przewożonego materiału zależy forma, w jakiej będą przewożone.  

Szkolenie praktyczne z zakresu obsługi nalewaków

Do towarów niebezpiecznych zaliczane są:  

 • Benzyna;  
 • Farby; 
 • Kwasy; 
 • Rozpuszczalniki – nie wszystkie;  
 • Sztuczne ognie; 
 • Akumulatory; 
 • Zapalniczki;  
 • Niektóre ciecze i gazy;  
 • Odpady promieniotwórcze – podlegają innym zasadom transportu niż pozostałe niebezpieczne materiały.  

Według europejskiej umowy ADR, jest 13 klas towarów niebezpiecznych, a każda z nich zależy od tego, jakie zagrożenie stanowi materiał.  

Wszystkie te informacje są bardzo ważne, a odpowiedni kurs pomoże usystematyzować wiedzę i poznać nowe zagadnienia, o których wcześniej nie miało się pojęcia. Po zrobieniu odpowiedniego kursu na nalewaki, każdego kursanta czeka egzamin. Dzięki pozytywnemu wynikowi, uzyskuje się zaświadczenie o tym, że zdobyliśmy uprawnienia do pracy z nalewakami materiałów niebezpiecznych. Co ważne – zaświadczenie wydawane jest bezterminowo. Jak w każdej pracy, warto pamiętać o odświeżeniu lub usystematyzowaniu zdobytej wiedzy, oczywiście za jakiś czas.  

Formy dozoru technicznego oraz terminy badań:  

Formalnymi sprawami na temat dozwolonych form dozoru technicznego oraz terminów badań zajmuje się rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 roku. Rozporządzenie dotyczy warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia służące zarówno do nalewania, jak i opróżniania zbiorników transportowych.  

Przygotowanie do badań:  

Tak jak wszystko, urządzenie również powinno być przygotowane do badań w odpowiedni sposób. Za prawidłowe przygotowanie maszyny odpowiedzialny jest nie kto inny jak eksploatujący, który zapewnia również obsługę techniczną. Bardzo ważne jest, aby podczas przygotowania urządzeń do badań spełnić wymagania zawarte w instrukcji użytkowania. Takie działania zabezpieczą nas i urządzenie przed niechcianymi konsekwencjami złego użytkowania.  

Decyzja zezwalająca na użytkowanie:  

Po wszystkich badaniach przeprowadzonych na urządzeniu, jeśli wszystko jest dobrze i zgodnie z technicznymi uwarunkowaniami, otrzymuje się decyzję, która zezwala na dalsze użytkowanie maszyny. Wydawana jest przez organ dozoru technicznego, ale zanim to, najpierw czeka nas wizyta u Inspektora Transportowego Dozoru Technicznego, który musi:  

Napełnianie i opróżnianie nalewaków
 • Sprawdzić kompletność wszystkich dokumentów urządzenia;  
 • Sprawdzenie stanu urządzenia i jego oznakowania;  
 • Przeprowadzenie badania odbiorczego urządzenia.  

Kurs UNO:  

To właśnie kurs tego rodzaju pozwala nam uzyskać uprawnienie niezbędne do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi.  

Aby przystąpić kursu, należy spełnić kilka wymagań: 

 • trzeba być pełnoletnim, w dniu rozpoczęcia kursu mieć ukończone minimum 18 lat;  
 • posiadać minimalnie zawodowe wykształcenie albo świadectwo wykwalifikowanego robotnika;  
 • złożyć wniosek dotyczący egzaminu.  

Szkolenie UNO nie różni się formą od innych. Jak większość, ma zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Celem kursu jest przede wszystkim przygotowanie uczestników do egzaminu TDT i zdobycie uprawnień do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania cystern i zbiorników transportowych. Oprócz zagadnień teoretycznych i praktycznych, uczestnicy zapoznają się również z technicznymi informacjami na temat bezpiecznej obsługi maszyn.  

Kursy UNO podzielone są na kategorie w zależności od specyfiki towarów niebezpiecznych: 

 • gazy: klasa 2 ADR/RID;  
 • Materiały ciekłe, zapalne: klasa 3 ADR/RID; 
 • Inne klasy: ADR/RID;  
 • Materiały bezpieczne pod ciśnieniem. 

Kurs, oczywiście zakończony egzaminem kwalifikacyjnym przed komisją TDT, pozwala nam na otrzymanie uprawnień niezbędnych do pracy z materiałami niebezpiecznymi i nalewakami.  

Jeśli jesteście zainteresowani pracą w takim stylu, pamiętajcie o tym, że bez kursu nie macie takiej możliwości. Przeszkolenie w tej kwestii i branży jest niezbędne, aby zachować bezpieczne warunki pracy i dobrze wykonywać swoje zadania.