Hvordan fungerer eksamenene G1, G2, G3, PSE, SIMP, SITPS?

Egzamin G1, G2, G3, PSE, SIMP, SITPS

W celu uzyskania odpowiednich uprawnień do prowadzenia prac dotyczących eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych konieczne jest pozytywne zaliczenie egzaminu.

Komisje certyfikujące

Egzamin ten, który określany jest też jako „egzamin SEP”, prowadzony jest jednak nie tylko przed Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, które jest najbardziej popularne.

Certyfikacja również jest realizowana przez inne komisje zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki (URE), w tym Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE), Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP) oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS lub SITSpoż).

Jak przebiega egzamin?

Podstawą prawną do prowadzenia egzaminu do uzyskania uprawnień jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w zależności od instalacji, urządzeń i sieci elektroenergetycznych, energetycznych lub gazowych.

Wskazuje ono, że egzamin przeprowadzany jest przez zespół egzaminacyjny, który złożony jest z co najmniej trzech osób wyznaczonych przed przewodniczącego komisji. Egzamin jest ustny i sprawdza wiedzę kandydata o wybranym zakresie – na stanowiskach dozoru lub eksploatacji.

Pytania podczas egzaminu dotyczą między innymi przepisów, zasad bezpiecznej eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, zasad wykonywania prac kontrolno-pomiarowych, instrukcji postępowania w razie zagrożeń, zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci.

Se også