Periodisk opplæring for bedriftshelsetjenesten og bedriftssikkerhetstjenesten

Hvorfor er helse- og sikkerhetsopplæring så viktig?

Helse- og sikkerhetsopplæring er obligatorisk i alle yrker. Den er så viktig fordi den garanterer arbeidstakernes sikkerhet, og alle arbeidsgivere er forpliktet til å gi sine ansatte denne opplæringen. 

Opplæring i rom

Hva er helse og sikkerhet? 

Helse og sikkerhet på arbeidsplassen - fullt navn Occupational Health and Safety. Bedriftshelsetjenesten er en egen og spesialisert enhet på arbeidsplassen som har til oppgave å føre tilsyn med arbeidsoppgavene og gi råd til arbeidsgiveren i arbeidsmiljøspørsmål. En annen oppgave er å organisere hensiktsmessige forebyggende tiltak for å forhindre arbeidsfarer og forbedre helse- og sikkerhetsforholdene på arbeidsplassen. 

Forpliktelse til å ha en sikkerhets- og helsetjeneste til stede 

Antall personer som arbeider på en arbeidsplass, påvirker behovet for en helse- og sikkerhetstjeneste. I henhold til artikkel 23711 I henhold til § 1 i lov av 26. juni 1974 (Lovtidende 1974 nr. 24 punkt 141, med senere endringer) er det obligatorisk å ha en helse- og sikkerhetstjeneste når det er mer enn 100 ansatte. Hvis det er færre enn 100, er det frivillig, men ved spesifikt arbeid som innebærer risiko for liv eller helse, er det verdt å velge. 

Arbeidsgiverautonomi i helse- og sikkerhetstjenester 

Den 9. november 2018 trådte lov om endring av visse lover for å forenkle skatte- og næringslovgivningen for næringsdrivende (Lovtidende, post 2244) i kraft, noe som har bidratt til at det nå er mulig for en arbeidsgiver med ikke mer enn 50 ansatte å utføre oppgaven med en bedriftshelsetjeneste på egen hånd, forutsatt at den tilhører en aktivitetsgruppe der det ikke er etablert høyere enn den tredje risikokategorien. Hvis den derimot er høyere enn den tredje, er det tillatt å utføre en helse- og sikkerhetstjeneste for opptil ti ansatte. De som velger å gjøre dette på egen hånd, bør gjennomgå en spesifikk opplæring beregnet på ansatte. 

Hvem bør få opplæring i helse- og sikkerhetstjenester? 

Alle ansatte, inkludert medlemmer av bedriftshelsetjenesten, bør få regelmessig opplæring i helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Hensikten med slik opplæring er å oppdatere tidligere tilegnet kunnskap og gi informasjon som av en eller annen grunn ikke har nådd frem til eleven. For bedriftshelsetjenesten bør opplæringshyppigheten ikke være mindre enn fem år. Nyansatte er derimot forpliktet til å delta på en ny opplæring senest etter tolv måneder. 

Hvordan bør et godt periodisk opplæringskurs for bedriftshelsetjenesten være? 

Mann i hjelm

Opplæringen bør gjennomføres på en så profesjonell måte som mulig - det dreier seg tross alt om et så viktig tema som helse og sikkerhet. For å sikre at opplæringen går så knirkefritt som mulig, er det derfor lurt å bruke en opplæringsleverandør basert på instruktørenes omdømme og kvaliteten på undervisningen. 

Opplæringsprogrammet bør fokusere på de spesifikke aspektene ved jobben og være tilpasset bedriftshelsetjenesten. Ettersom medlemmene av bedriftshelsetjenesten i kraft av sitt yrke allerede har forkunnskaper om helse- og sikkerhetsprinsipper, har de behov for en annen opplæring enn nyansatte på arbeidsplassen, hvis yrke er knyttet til bedriftens kjernevirksomhet.  

Blant noen av spørsmålene som tas opp, kan følgende være relevante: 

  • rettslig vern av arbeidskraften, 
  • den nyeste lovgivningen som påvirker tjenestens oppgaver, 
  • de nyeste tekniske og organisatoriske løsningene som påvirker helse og sikkerhet på arbeidsplassen, 
  • yrkessykdommer, 
  • arbeid i farlige stillinger og hvordan man kan redusere risikoen, 
  • arbeidsulykker og analyse av disse, 
  • brannvernspørsmål.