Kurs für den Führerschein für Lastkraftwagen

Transport von schwerem Baumaterial

Zapraszamy na szkolenia do OSO

 • Oferujemy szkolenia zawodowe m.in. z obsługi wyciągów towarowych;
 • Kształcimy w Warszawie i na terenie całej Polski, m.in. w Gdańsku, Krakowie, Gdyni, Poznaniu, Szczecinie, Kielcach, Łodzi czy Wrocławiu;
 • Prowadzimy szkolenia w trybie otwartym oraz zamkniętym z opcją dojazdu do klienta;
 • Oferujemy opiekę doświadczonych szkoleniowców;
 • Każde nasze szkolenie to przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne z omawianego zakresu tematycznego;
 • Cechuje nas niemal 100% zdawalność egzaminów UDT i TDT przez naszych kursantów.

Dowiedz się więcej na temat wyciągów towarowych

Wyciąg towarowy (pot. skip, drabina) – jest to platforma przesuwna po kolumnie konstrukcji, która przypomina drabinę. Mocuje się ją do przewoźnego podwozia i opuszcza, w sposób pochyły, na dach (strop) budynku. Transportuje materiały budowlane na wyższe poziomy. 

Gdzie wykorzystuje się urządzenia towarowe i jakie są wymagania? 

     Od wielu lat możemy zaobserwować znaczący postęp mechanizacji pracy na wysokości. Dawniej zaawansowane technologicznie urządzenia transportu pionowego kojarzone były z dużymi budowami, a dziś spotykamy je praktycznie wszędzie nawet przy domkach jednorodzinnych. Do tych urządzeń należy wyciąg towarowy, uznawany za najbardziej znane narzędzie w branży dekarskiej.  

Aby móc przystąpić do eksploatacji urządzenia pod dozorem technicznym, użytkownik musi złożyć pismo do odpowiedniej jednostki dozoru technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania technicznego będzie wydana decyzja pozwalająca eksploatować dane urządzenie. Następnie maszyna zostanie wpisana do księgi rewizyjnej i zarejestrowana w ewidencji miejscowego oddziału UDT.  

Obsługa i konserwacja wyciągów towarowych powinna być wykonywana tylko i wyłącznie na podstawie instrukcji eksploatacji, zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Wyciągi podlegają dozorowi technicznemu. Są w grupie urządzeń transportu bliskiego.  

Ich zadaniem jest przenoszenie ładunków w wyznaczonym zakresie. Podczas użytkowania mają nad sobą ograniczony dozór oraz poddawane są co dwa lata doraźnym badaniom kontrolnym. Obiegowe nazwy wyciągów funkcjonujących w naszym kraju to: drabina dachowa, winda dekarska, wciągarka pochyła, itp.  

Es gibt sie in tragbaren und mobilen Versionen. 

Größte Vorteile: 

 • weit verbreitet als vertikales Transportmittel für Unternehmen, die sich auf Dachdeckungen oder allgemeine Bauarbeiten spezialisiert haben, 
 • Einfachheit und Leichtigkeit der Anwendung auf Baustellen,  
 • Großer Arbeitsbereich und Hubkapazität für den Transport der meisten Baumaterialien,  
 • praktisches Design, 
 • Vielseitigkeit bei verschiedenen Arten von Facharbeiten, 
 • segmentierte Struktur, 
 • die Möglichkeit, ein passendes Set nach den Bedürfnissen der Kunden zusammenzustellen. 

Obsługa wyciągu towarowego – jakie warunki należy spełnić? 

 • Trzeba posiadać odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi danego urządzenia potwierdzone przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego); 
 • Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych wymagań BHP; 
 • Zostać przeszkolonym na stanowisku pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poinformowany o zagrożeniach związanych z pracą przy konkretnym rodzaju maszyny, według wytycznych producenta wyciągu znajdujących się w instrukcji; 
 • Zapoznać się z zasadami obsługi urządzenia opracowanymi przez przedsiębiorcę/pracodawcę; 
 • Przestrzegać reguł i przepisów prawnych. 

Von welchen Bedingungen hängt der ordnungsgemäße Betrieb eines Lastenaufzugs ab? 

 • Wyciąg powinien być obsługiwany poza strefą zagrożenia, zanim zacznie się prace trzeba sprawdzić otoczenie miejsca pracy, np. różne utrudnienia. Koniecznym jest zabezpieczenie miejsca pracy przed osobami postronnymi. 
 • Der Bediener muss das Material, das die Last aufnimmt, gut im Blick haben und die Plattform und den Mast während der Bewegung beobachten können. Wenn die Ladeplattform aufgrund einer Fehlfunktion anhält, muss der Bediener den Inhalt entladen. Das geladene Gut muss immer unter Aufsicht und gleichmäßig verteilt und gegen Herunterfallen gesichert sein.  
 • Er darf sich nicht unter der Ladung befinden. Es ist ratsam, das Gerät mindestens einmal am Tag auf Fehler oder Schäden zu überprüfen. Informieren Sie die für die Arbeiten verantwortliche Person unverzüglich über alle Änderungen oder Probleme.  
 • Jeżeli zajdzie potrzeba, natychmiast zatrzymać wyciąg i zabezpieczyć. Pamiętać o stosowaniu koniecznych środków ochrony indywidualnej, takich jak: odzież robocza, kask ochronny, rękawice, obuwie, itp. Rozmieścić ładunek w sposób bezpieczny tak, aby nie był narażony na przesuwanie się, przewracanie oraz przy większej wysokości od pomostu odpowiednio zabezpieczyć. Dodatkowo należy uwzględnić nagłe porywy wiatru. 

Spezifische Anforderungen an tragbare Lastenaufzüge vor Arbeitsbeginn:  

 • skontrolować poprawne działanie zabezpieczeń urządzenia uniemożliwiającego spadek platformy w przypadku zerwania się liny; 
 • zabrania się przekraczania dozwolonego udźwigu; 
 • nie wolno wchodzić na segmenty szynowe; 
 • zakaz przewożenia ludzi na platformie wyciągu; 
 • przy wysokich prędkościach wiatru wskazanych w instrukcji, należy przerwać pracę wciągarki wyciągu towarowego; 
 • Nach Beendigung der Arbeiten sollte die Ladefläche in die untere Position gebracht werden. 
Be- und Entladen von Dachziegeln

Einführung in die Wartung und Inspektion - grundlegende Informationen 

Die Wartung kann nur von Personen durchgeführt werden, die über die erforderliche Qualifikation verfügen. Sie müssen über ein spezielles Zertifikat verfügen, das die UDT-Prüfung für Wartungspersonal oder Hebezeugführer beinhaltet. Das Fett und die ausgetauschten Teile müssen entfernt werden, ohne die Umwelt zu schädigen. 

Zanim rozpoczniemy prace konserwacyjne lub czyszczenie powinno się opuścić platformę ładunkową maksymalnie w dół oraz odłączyć wyciąg od prądu. Zawsze należy przestrzegać zasad i przepisów BHP oraz używać odzieży i obuwia roboczego.  

1. Przed każdym użyciem – uprawniony operator dokonuje kontroli urządzenia. Co leży w jego obowiązkach? 

 • Sprawdzić, czy zabezpieczenie w saniach jezdnych porusza się swobodnie i chroni przed zerwanie się liny. W razie uchybień trzeba zatrzymać pracę i wymienić uszkodzone części. 
 • Zobaczyć, czy lina nie jest zużyta oraz poprawności działania wyłącznika awaryjnego. Przy wciśniętym wyłączniku awaryjnym jazda pomostu ładunkowego w górę lub w dół nie powinna być możliwa 
 • Wykonać jazdę próbną z pustym pomostem i sprawdzić, czy cały tor jazdy wzdłuż segmentów szynowych jest wolny.  
 • Przetestować, jak działają wyłączniki krańcowe na górze, jak i na dole. 

2. Przegląd tygodniowy: 

 • oczyszczenie wyciągu z zabrudzeń;  
 • utrzymywanie w czystości obszaru roboczego wokół wyciągu; 
 • dokładne sprawdzenie liny, czy nie wykazuje zużycia (np. pogniecione miejsca, zerwanie splotek) lub korozji; 
 • wymiana liny w razie potrzeby. 
Lastenaufzug während der Renovierungsarbeiten

3. Przegląd miesięczny i konserwacja 

 • smarowanie koła zębatego bębna wyciągu linowego, korzystając ze smarownicy; 
 • zobaczyć czy łącznik zluzowania się liny chodzi swobodnie. 

4. Przegląd kwartalny 

 • Prüfen Sie das: 
 • tabliczki informacyjne są na swoich miejscach i są czytelne; 
 • wskaźnik kąta nachylenia, tabela udźwigu są we właściwych miejscach oraz działają prawidłowo; 
 • w urządzeniu działają wszelkie zabezpieczenia i nie wykazują oznak awarii.  

5. Przegląd wykonać co 3000rg. lub inną liczbę roboczogodzin deklarowaną przez producenta  

 • wymiana smaru w przekładni motoreduktora. 

Siehe auch: