Operator suwnicy

Urządzanie transportu bliskiegoSuwnica jest rodzajem dźwigu, dźwignicy przeznaczonej do transportu bliskiego pracującej w trybie ruchu przerywanego. Ten rodzaj dźwigu charakteryzuje się prostotą rozwiązań konstrukcyjnych polegającym na wykorzystaniu poprzecznej belki metalowej jako mostu opartego w jego skrajnych punktach na szynach dzięki którym możliwe jest jego przemieszczanie wzdłuż nich w obu kierunkach. Do mostu natomiast przymocowana jest wciągarka (bądź jej wielokrotność w zależności od potrzeb i ograniczeń konstrukcyjnych) umożliwiająca podnoszenie i opuszczanie ciężarów, a także ich przemieszczanie w dwóch kierunkach równolegle do jego osi wzdłużnej między punktami jego podparcia.

Dzięki takiemu podejściu konstrukcyjnemu możliwe jest wykorzystanie suwnic w obszarach otwartych jak i zamkniętych do przenoszenia bardzo ciężkich elementów na placach budów czy w zakładach przemysłowych, bądź też do przemieszczania, załadunku lub rozładunku ciężarów w szeroko pojętej logistyce, przykładowo w magazynach, składach czy portach. Te proste rozwiązania mają jednak także swoje ograniczenia w zakresie ruchu i obszaru działania suwnicy. Wynikają one przede wszystkim z długości szyn które ograniczają jej tor jazdy, z długości mostu suwnicy, która determinuje zakres działania wciągarki w poziomie, a także z wysokość umocowania mostu, która ma wpływ na zakres działania wciągarki w pionie co z kolei ogranicza dobór ładunków względem ich wysokości.

Te genialne w swojej prostocie rozwiązania techniczne wykorzystujące podstawowe prawa fizyki pozwoliły projektantom na budowanie suwnic zróżnicowanych konstrukcyjnie zgodnie z ich przeznaczeniem. Najczęściej spotykanymi i rozpoznawanymi są suwnice pomostowe na torowe i pomostowe podwieszane, ale istnieje wiele innych rodzajów suwnic różniących się swoją budową takie jak; suwnice bramowe, pół-bramowe, wspornikowe, kolumnowe czy modułowe. Stosowane w suwnicach rodzaje napędów ( ręczny, elektryczny, hydrauliczny, pneumatyczny czy ich kombinacje ), zastosowane rodzaje dźwigarów ( walcowe, kratownicowe ) i ich ilość ( jednodźwigarowe, dwudźwigarowe, wielodźwigarowe ) także mają swój udział w kategoryzacji suwnic.

Wspomnieć też trzeba o uniwersalności suwnic pod względem sterowania. W zależności od potrzeb, przeznaczenia z uwzględnieniem czynników zewnętrznych suwnice mogą być sterowane z poziomu kabiny operatora, z poziomu roboczego, zdalnie przewodowo, zdalnie bezprzewodowo lub automatycznie.

Z powyższych informacji wynika, że mamy do czynienia z bardzo praktycznym, prostym w obsłudze, wydajnym i efektywnym rodzajem dźwigu, którego najważniejszymi parametrami są:

  • udźwig, czyli masa ładunku, którą może podnieść suwnica w danych warunkach
  • wysokość podnoszenia, czyli wysokość na jaką suwnica może unieść podnoszony ciężar mierzony od podłoża w przypadku suwnic pomostowych, lub wysokość od podłoża do chwytaka w górnym położeniu w przypadku suwnic chwytakowych
  • rozpiętość, czyli odległość mierzona po między szynami toru po którym porusza się suwnica

Jeśli myślisz, że mógłbyś zostać operatorem suwnic, że taka praca mogła by być dla ciebie interesująca i pozwoliła by Ci się rozwijać i realizować zawodowo musisz zdać sobie sprawę z wymagań i ograniczeń, które stoją przed Tobą, związane z uzyskaniem uprawnień do wykonywania tego zawodu. W Polsce właściwą instytucją wydającą certyfikaty uprawniające do pracy w zawodzie suwnicowego jest Urząd Dozoru Technicznego w skrócie nazywanym UDT, który również sprawuję funkcję nadzorującą właściwe z przeznaczeniem i bezpieczne użytkowanie wszelkiego rodzaju urządzeń technicznych między innymi dźwigów w tym także suwnic. UDT sprawuje również funkcję kontrolującą stan techniczny tych urządzeń po przez poddawanie ich okresowym badaniom technicznym i wydawaniem na ich podstawie certyfikatów bezpieczeństwa.

Zanim jednak Urząd Dozoru Technicznego wyda Ci odpowiedni certyfikat musisz zdać egzamin organizowany przez tą instytucję. Aby, przystąpić do takiego egzaminu kandydat na suwnicowego powinien wziąć udział w kursie przygotowującym go do powyższego egzaminu w zakresie teoretycznym jak i praktycznym. Najlepiej, w organizowanym przez odpowiednie, a jeszcze lepiej przez certyfikowane przez TUV podmioty zajmujące się prowadzeniem dedykowanych szkoleń i treningów. Ale zanim to nastąpi, zanim zostaniesz kursantem takiego szkolenia musisz legitymować się zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu suwnicowego, jak również pozytywnym orzeczeniem badania psychotechnicznego potwierdzającym u badanego posiadanie niezbędnych w tym zawodzie szczególnych cech psychicznych.

Dlaczego badania lekarskie i test psychotechniczny są elementami koniecznym w drodze do uzyskania uprawnień suwnicowego? Jak każda praca fizyczna, a do takich zalicza się także praca z suwnicą, niesie za sobą wiele zagrożeń i uciążliwości. Między innymi takich jak, nadmierny hałas, słabe oświetlenie, zmienne warunki atmosferyczne, zbyt długie przebywanie w niezmiennej pozycji, duży wysiłek fizyczny, długotrwała koncentracja na niejednokrotnie bardzo skomplikowanych operacjach czy stres związany z bezpiecznym wykonywaniem zadań bez narażenia siebie lub innych na niebezpieczeństwo nieszczęśliwego wypadku. Wszystkie powyższe i wiele innych wynikają ze specyfiki pracy, która wymaga od operatora szczególnej precyzji, cierpliwości, niczym niezakłóconej percepcji, a w szczególności ostrożności i dbałości w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

Po przejściu badań medycznych możesz skupić się na poszukiwaniu i wyborze odpowiedniej firmy zajmującej się szkoleniem przyszłych operatorów suwnic. Przede wszystkim powinniśmy wziąć pod uwagę jakość takiego szkolenia. Gwarantem takowego jest między innymi certyfikacja TUV, jakim powinna się legitymować placówka organizująca kursy zawodowe. TUV to organizacja międzynarodowa dbająca między innymi o zachowanie najwyższych standardów w szeroko pojętym przemyśle w zakresie bezpieczeństwa pracy, rozwiązań procesów technologicznych jak również szkoleniami i okresową weryfikacją kompetencji kadr w przeciągu całego okresu trwania ich kariery zawodowej. W takiej firmie z pewnością spotkamy trenerów z odpowiednim doświadczeniem w interesującym nas zawodzie, z szeroką wiedzą na temat zagadnień z nim związanych jak i z dydaktycznym przygotowaniem trenerów do jej przekazania kursantom w zakresie teoretycznym i praktycznym. Biorąc udział w szkoleniu zorganizowanym w takiej firmie mamy większą pewność, iż nabędziemy dostateczną wiedzę i odpowiednie przygotowanie do egzaminu.

Dodatkowym atutem związanym z wzięciem udziału w kursie i ukończeniem go w placówce legitymującej się certyfikatem TUV jest respektowane i mile widziane przez pracodawców nie tylko polskich, ale przede wszystkim zagranicznych co daje nam pewność przychylniejszego rozpatrywania naszych kandydatur na stanowiska pracy.

Zobacz także: