BHP dla pracodawców i osób kierujących

Pracodawca udzielający szkolenia BHP pracownikowi

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zaznajomić pracowników z obowiązującymi zasadami BHP na danym stanowisku lub podczas pracy z różnego rodzaju urządzeniami czy maszynami. Wszelkie kwestie dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny pracy zostały zawarte w dziale X Kodeksu Pracy (od artykułu 207 do 212 Kodeksu Pracy). Zapisano tam obowiązki pracodawcy, względem pracownika, który zobligowany jest do ich przestrzegania. Dział X zawiera również zbiór praw i obowiązków pracownika dotyczących BHP. 

Pracodawcy lub osoby kierujące zobowiązane są do ochrony życia i zdrowia pracowników, by zapewnić im godne oraz bezpieczne warunki do pracy na wykonywanym stanowisku. Główne zadania do spełnienia to m.in.: 

 • egzekwowanie przepisów BHP, 
 • odpowiedź na potrzeby pracownicze z zakresu BHP, 
 • zapewnienie ochrony zdrowia dla uprzywilejowanych: kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych oraz osób nieletnich, 
 • wypełnianie zaleceń społecznego inspektora pracy, 
 • powiadamianie pracowników o zaistniałych zagrożeniach dla zdrowia lub życia. 

SZKOLENIE BHP OGÓŁEM 

Kursy BHP stanowią ważną i integralną część pracy dla każdego wykonywanego zawodu. Zgodnie z obowiązującym prawem, pracodawca zobowiązuje się do wstępnego lub okresowego szkolenia BHP. Brak poszanowania powszechnych zasad, grozi grzywną od 1000 do 3000 złotych. Każde naruszenie zasad bezpieczeństwa, wypadku lub uszczerbku na zdrowiu pracownika, na terenie zakładu pracy egzekwowane jest karą pieniężną. 

Koszty szkolenia BHP są po stronie pracodawcy. Warunkiem jest by szkolenie było przeprowadzone w obrębie ewidencji pracy pracownika. Poza kursem BHP, pracownicy i pracodawcy mogą skorzystać również z: 

 • szkoleń stanowiskowych, 
 • szkoleń z zakresu prac wysokościowych, 
 • szkoleń dotyczących pierwszej pomocy, 
 • szkoleń dla pracodawców, 
 • szkoleń dla kierowników. 

SZKOLENIE BHP DLA PRACODAWCÓW I KIEROWNIKÓW 

Osoby na stanowiskach kierowniczych i pracodawcy zobowiązani są zapoznać się z przepisami zasad Bezpieczeństwa i Higieny pracy – zgodnie z zakresem ich obowiązków.   Główne zagadnienia, omawiane podczas szkoleń BHP dla kierowników to m.in.: 

 • zapoznanie się z funkcjami służbowymi, 
 • przyswojenie praw i obowiązków pracowniczych, 
 • zaznajomienie się z pracą nieletnich, niepełnosprawnych i pracą kobiet w ciąży, 
 • rozpoznanie i ocena wszelkich zagrożeń, 
 • poznanie instruktażu stanowiskowego i przekazanie informacji pracownikom, 
 • wdanie się w szczegóły o istotności przestrzegania zagadnień BHP. 

CZAS REALIZACJI SZKOLENIA BHP 

Główny termin szkolenia BHP wynosi 6 miesięcy od pierwszego dnia w pracy. Ważność szkoleń okresowych definiowana jest odgórnie i wynosi 5 lat. Pracodawcy i kierownicy regularnie przystępujący do szkoleń BHP dają pozytywny przykład, na rzecz kształtowania optymalnych i stabilnych warunków pracy. 

Pytania i odpowiedzi

Ile wynoszą kary za brak ustosunkowania się do zasad BHP w firmie? 

Grzywny oscylują w graniach od 1000 złotych do 3000 złotych. 

Jak długo ważne są szkolenia BHP? 

Szkolenia BHP ważne są 5 lat od daty ich nabycia. 

Zobacz także: