Szkolenia z zakresu BHP

szkolenie bhp

O nas 

W naszym Ośrodku Szkolenia Operatorów prowadzimy różnego rodzaju szkolenia m.in. BHP dla osób wykonujących pracę w niebezpiecznych warunkach oraz z obsługi wózków widłowych czy spawania światłowodów. 

Dlaczego warto podjąć kurs z zakresu BHP w OSO? 

Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach szczególnie niebezpiecznych, szkolenia powinno przeprowadzać się co najmniej raz w roku. Obowiązkiem pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.   

Cel szkolenia 

Celem kursu jest zapobieganie wypadkom przy pracy, zapoznanie pracowników z możliwymi zagrożeniami i zasadami prawidłowej ewakuacji i pierwszej pomocy.  

Ponadto założenia przewodnie szkolenia obejmują: 

 • redukcję zagrożeń przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
 • identyfikację i ocenę zagrożeń przy pracach szczególnie niebezpiecznych, 
 • umiejętność posługiwania się sprzętem i środkami ochrony indywidualnej, 
 • wymogi prawno–organizacyjne dla podmiotów prowadzących prace szczególnie niebezpieczne, 
 • umiejętność organizacji bezpiecznej pracy, 
 • praktyczne przeszkolenie uczestników zasad udzielania pierwszej pomocy według najnowszych standardów ERC i AHA, 
 • zapewnienie bezpieczeństwa pracy innym osobom pracującym, 
 • otrzymanie wzorów dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu prac szczególnie niebezpiecznych. 

Forma zajęć 

Częstotliwość oraz forma szkoleń uzależnione są od rodzaju stanowiska pełnionego przez pracownika. Szkolenia BHP powinny być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub na ich zlecenie przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

RODZAJE SZKOLEŃ PRZEPROWADZANYCH W NASZYM OŚRODKU 
Wstępne powinno odbyć się w dniu przystąpienia przez pracownika do pracy.
Okresowe musi odbyć się w ciągu roku od zatrudnienia lub w przypadku osób kierujących (max. 6 miesięcy od szkolenia wstępnego). 

Prawidłowy instruktaż 

Jeśli chodzi o BHP dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne, instruktaż powinien zawierać imienny podział pracy. Kolejność wykonywania zadań i wymagania BHP dla poszczególnych czynności także są istotne. Każdy pracownik musi wiedzieć, jakie zadania należą do niego. Pracownicy wykonujący pracę, np. w dostępie linowym, powinni przejść dodatkowe specjalistyczne szkolenie do prac na wysokości. Nasi wykładowcy i instruktorzy posiadają wiedzę, doświadczenie zawodowe i zdolności dydaktyczne, które pozwolą na właściwą realizację programów szkolenia. Zajęcia są przeprowadzane w odpowiednio wyposażonych salach. 

szkolenie bhp

Obowiązki pracodawców z zakresu BHP pracowników 

Pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy poprzez m.in.: 

 • dostarczenie pracownikowi nieodpłatnych środków ochrony indywidualnej oraz informowanie o sposobach posługiwania się nimi, 
 • prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników zakresie BHP, 
 • wydawanie szczegółowej instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 • wprowadzenie pracowników w przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy. 

Egzamin kończący szkolenie 

Szkolenie BHP kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika wiedzy objętej programem oraz umiejętności z zakresu wykonywania oraz organizowania pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Po ukończeniu kursu z pozytywnym wynikiem z egzaminu, uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia. Dokument zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych uczestnika szkolenia. 

Zakres tematyczny zajęć 

Tematyka poszczególnych paneli kursu zawiera w sobie następujące zagadnienia: 

 • stosowanie środków ochrony indywidualnej, 
 • czynniki zagrażające, występujące podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, 
 • ochrona przeciwpożarowa, prawidłowe oznakowanie w miejscach pracy, 
 • zasady tworzenia dokumentacji dotyczącej BHP w miejscu pracy, 
 • regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 • zasady postępowania w razie wypadków oraz zasady udzielania pierwszej pomocy, 
 • okoliczności i przyczyny wypadków podczas prac szczególnie niebezpiecznych (przykłady), 
 • zasady wykonywania prac w strefach szczególnie zagrożonych wybuchem, 
 • zasady przeprowadzania ewakuacji pracowników, 
 • omówienie autentycznych zdarzeń powstałych podczas nieprawidłowego wykonywania prac w przestrzeniach zamkniętych.
szkolenie bhp

Ważność szkolenia 

W zależności od pełnionego stanowiska – ważność szkolenia to od 1 roku do 6 lat. Jeżeli chodzi o pracodawców i osoby kierujące pracownikami, pracowników technicznych i biurowych czy pracowników, których praca wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie BHP – szkolenie jest ważne przez okres 5 lat. Osoby zatrudnione na stanowiskach roboczych, dla których przeprowadzane są szkolenia w formie instruktażu, powinny odbywać je nie rzadziej niż co 3 lata. Natomiast na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników – nie rzadziej niż 1 raz w roku. 

Cena szkolenia 

Cena naszych kursów jest zależna od grupy osób uczestniczących w zajęciach. Dla większych grup zorganizowanych przewidzieliśmy atrakcyjne rabaty, gdyż zdajemy sobie sprawę z faktu, iż przyszli kursanci poszukują dobrego szkolenia w korzystnej cenie. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego. 

Gdzie można nas znaleźć? 

Nasza siedziba mieści się w Warszawie, ale swoje usługi oferujemy na terenie całego kraju. W przypadku grup zamkniętych, dojeżdżamy do firm lub w uzgodnione miejsce. Zapraszamy do kontaktu z naszą placówką w celu uzyskania większej ilości informacji.

szkolenie bhp

Zobacz także: