Uprawnienia UDT

Z nami zdobędziesz Uprawnienia UDT – Warszawa i cała Polska

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) to państwowa instytucja z siedzibą w Warszawie, której celem jest kontrola bezpieczeństwa instalacji i urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Jest jednostką prowadzącą działalność szkoleniową, certyfikacyjną, posiadającą własne zaplecze badawczo-ekspertyzowe.Zakres działania Urzędu Dozoru Technicznego:

  • prowadzenie nadzoru i kontroli w związku z przestrzeganiem przepisów dozoru technicznego i innych przepisów mających zastosowanie
  • prowadzenie dozoru technicznego nad urządzeniami wymienionymi w przepisach
  • wydawanie decyzji dotyczących dozoru technicznego
  • ewidencjonowanie urządzeń technicznych
  • analizy powodów i efektów uszkodzeń urządzeń i ich ocena zagrożenia
  • motywowanie do podnoszenia kwalifikacji użytkowników i wytwórców w ramach pracy z urządzeniami
  • przygotowywanie i uzgadniania programów na kursy UDT
  • sprawdzenie kwalifikacji pracowników, wydawanie uprawnienia UDT

Wszystkim osobom, które chcą pracować między innymi na takich urządzeniach jak suwnice, dźwigi, żurawie, HDS, wózki widłowe, układarki do torów, wyciągi i koleje linowe, urządzenia do manipulacji i napełniania kontenerów czy podesty ruchome, uprawnienia nadawane są przez Urząd Dozoru Technicznego. Osoba pracująca na stanowisku operatora wyżej wymienionych urządzeń, ale nieposiadająca uprawnienia UTD naraża pracodawcę na kary.

Aby otrzymać uprawnienia UDT, konieczne jest wzięcie udział w zajęciach szkoleniowych. Kursy UDT prowadzone są na terenie całej Polski przez placówki doskonalenia zawodowego. Tego rodzaju kurs UDT powinien być organizowany przez placówkę posiadającą odpowiednie certyfikaty i współpracującą z Urzędem. Placówka prowadzi zajęcia zgodnie z wymogami Urzędu w formie teoretycznej oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie UDT przygotowuje do odbycia egzaminu, który odbywa się przed komisją składającą się z członków Urzędu. Egzaminy zazwyczaj mają formę pisemną testową lub też ustną. Warunki pozytywnego zaliczenia egzaminu zależne są od rodzaju uprawnień, o które ubiega się uczestnik. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w placówkach szkoleniowych lub w Urzędzie.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzenie z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydanym na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem uprawnienia UDT zapraszamy serdecznie do naszego Ośrodka Szkolenia Operatorów. Współpracujemy z Urzędem, prowadząc szkolenia UDT nauki zawodu dla operatorów urządzeń. Dzięki nam możesz zdobyć między innymi uprawnienia na podnośnik koszowy, nożycowy, suwnice, uprawnienia na wózki widłowe, dźwignice. Zajęcia prowadzimy w miastach takich jak Warszawa, Kraków, Katowice oraz Bielsko-Biała, gdzie znajdują się nasze Ośrodki, ale również jesteśmy w stanie zrealizować je bezpośrednio u zleceniodawcy. Realizujemy kursy zamknięte (dla grup zorganizowanych) oraz otwarte (dla każdego zainteresowanego). Gwarantujemy niskie ceny!

Zapraszamy serdecznie na szkolenia UDT do naszego Ośrodka!

Zobacz także: