Przepisy

Przedstawiamy najważniejsze przepisy związane z prowadzoną przez nas Ośrodek działalnością szkoleniową, warunkami, na których nadawane są uprawnienia UDT oraz urządzeniami technicznymi podlegającymi dozorowi technicznemu.

    • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym

W rozporządzeniu zawarto rodzaje urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. W dokumencie znajdują się informacje dotyczące form prowadzenia dozoru technicznego urządzeń, wariantów badań technicznych oraz ich terminów, a także zakresu badań dla urządzeń technicznych stosowanych przez zakłady pracy. Rozporządzenie porusza tematykę urządzeń ciśnieniowych, dźwigników, urządzeń realizujących transport bliski, przenośników krzesełkowych i kabinowych, zbiorników do magazynowania materiałów zapalnych i trujących.

    • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013, poz. 963 z późn. zm.)

W ustawie znajdują się informacje dotyczące zasad, form oraz profilu powadzenia dozoru technicznego przez uprawnione do tego jednostki. To podstawowe przepisy prawne, według których działa Urząd Dozoru Technicznego. W dokumencie znajdują się również zapisy dotyczące realizacji przepisów na terenie Polski, zasad, na których nadawane są uprawnienia UDT, zasad dopuszczania urządzeń technicznych do użycia, zasad ich opracowywania i produkowania, a także napraw, modernizacji.

    • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r.(Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym

W rozporządzeniu zawarto przepisy dotyczące kontroli kwalifikacji niezbędnych do eksploatacji oraz konserwacji urządzeń technicznych oraz typów urządzeń technicznych, do których wymagane jest posiadanie uprawnień. W dokumencie znajduje się ponadto wzór wniosku o kontrolę kwalifikacji wraz z objaśnieniem jego zapisów oraz terminami, w których należy powiadamiać osoby chcące uzyskać kwalifikacje. Rozporządzenie obejmuje też warunki przeprowadzania egzaminów przez Urząd Dozoru Technicznego przy eksploatacji i konserwacji urządzeń.

    • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki (Dz. U. Nr 4, poz. 43)

Rozporządzenie to jest skoncentrowane na warunkach dozoru technicznego w ramach prowadzenia projektowania, produkcji oraz eksploatacji i konserwacji dźwigników mechanicznych i ręcznych oraz dźwigników do przemieszczania prostoliniowego ładunków w pionach z zastosowaniem elementów sztywnych i częściowym wykorzystaniem układu cięgnowego. W rozporządzeniu zawarto dodatkowo informacje dotyczące wzorów, współczynników obliczeniowych urządzeń, współczynników bezpieczeństwa, procedur wymiany elementów dźwigników, także tych niewymagających konsultacji z jednostkami odpowiedzialnymi za dozór techniczny.

    • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176)

W rozporządzeniu znajdują się przepisy dotyczące warunków technicznych dozoru technicznego urządzeń transportu bliskiego, w tym między innymi suwnic, wciągników i wciągarek, żurawi, wyciągów towarowych, układnic, podestów ruchomych, urządzeń transportu dla osób niepełnosprawnych, podnośników platformowych i kabinowych okrężnych, chodników i schodów ruchomych, dźwigów przeznaczonych do transportu osób i ładunków, dźwigów budowlanych, towarowych małych, dźwignic linotorowych, wózków jezdniowych podnośnikowych, dźwigników do manipulacji ładunkami nie prostoliniowo oraz urządzeń do manipulacji kontenerami.

Zapraszamy także do zapoznania się z kategoriami uprawnień UDT!

Zobacz także: