Definicja BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy – jest to zbiór ogólnych przepisów, wytyczających ogólne zasady wykonywania pracy w sposób bezpieczny i higieniczny. Centralny Instytut Ochrony Pracy definiuje bezpieczeństwo i higienę pracy jako zbiór norm prawnych oraz środków o charakterze badawczym, organizacyjnym oraz technicznym, których celem jest zapewnienie pracownikowi odpowiednich warunków pracy, aby wykonywanie jej było jak najbardziej produktywne. Głównym celem BHP jest również stworzenie pracownikowi takich warunków, które wykluczać będą wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa bądź nadmierne obciążenie psychiczne czy też fizyczne, a także neutralizacja bodźców mogących prowadzić do choroby zawodowej.

Czym jest BHP?

Obraz z napisem kurs.

Bezpieczeństwo i higiena pracy określane jest jako w pełni niezależna dziedzina naukowa, której głównym celem jest kształtowanie wiedzy z zakresu odpowiednich warunków pracy. Nauka ta porusza zagadnienia z wielu pokrewnych dziedzin takich jak: ergonomia, ekonomika pracy, medycyna pracy, psychologia pracy czy też bezpieczeństwo techniczne.

Przepisy BHP- regulacje prawne

 • Konstytucja RP,
 • Kodeks Pracy wraz z przepisami wykonawczymi kodeksowymi oraz przed kodeksowymi,
 • Ustawa dotycząca ochrony przeciwpożarowej,
 • Ustawa dotycząca bezpieczeństwa żywności i żywienia,
 • ustawy odrębne, w których zostały przedstawione postanowienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • rozporządzenie wraz z wykazem praz niebezpiecznych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią,
 • rozporządzenie w sprawie BHP przy ręcznych pracach transportowych,
 • postanowienie posiadające charakter bezpieczeństwa oraz higieny pracy zawarte w układzie zbiorowym pracy i regulaminie pracy,
 • postanowienia posiadające charakter bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w porozumieniu lub regulaminie telepracy.

Najistotniejsze pojęcia z zakresu BHP

Bezpieczeństwo pracy – jest to zbiór warunków koniecznych do spełnienia i  w zakładzie pracy w celu zagwarantowania bezpieczeństwa osób pracujących oraz przebywających na trenie zakładu pracy. W Polsce organizacją sprawującą pieczę nad bezpieczeństwem w zakładach pracy jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Higiena pracy – pojęcie higieny pochodzi od greckiego słowa hygieinos tłumaczonego jako „zdrowy”. Obecnie do zakresu obowiązków osób zajmujących się higieną pracy należy: badanie natężenia czynników mających szkodliwy wpływ na zdrowie, określanie zagrożeń dla zdrowia występujących w środowisku pracy oraz profilaktyka w zakresie działań prozdrowotnych.

Pojęcie dobrostanu – na dobrostan składają się warunki konieczne do zachowania pełnego zdrowia. Brak chociażby jednego elementu może wpłynąć na jego naruszenie. W sytuacji, kiedy w miejscu pracy pojawiają się problemy, mogą indukować one stany chorobowe. Każdy zakład pracy powinien troszczyć się o dobrostan swoich pracowników, bowiem tylko dzięki niemu możliwa jest efektywna praca.

Dobrostan fizyczny – odpowiada on za zapewnienie pracownikowi odpowiednich warunków pracy, które nie będą wpływać negatywnie na jego fizjologiczne procesy życiowe. Do dobrostanu fizycznego zaliczamy na przykład: klimatyzację w nasłonecznionym pomieszczeniu, dostęp do toalety oraz środków higieny, a także zapewnienie miejsca, w którym pracownik może spokojnie spożyć posiłek.

Dobrostan psychiczny – ważną kwestią jest utrzymanie odpowiedniego dobrostanu psychicznego pracownika. Przyjemność z wykonywanej pracy oraz możliwość rozwoju i samorealizacji pomagają w pozbyciu się stresu oraz wynikających z niego konsekwencji zdrowotnych.

Dobrostan społeczny – dotyczy on sfery emocji, każdy człowiek powinien czuć się potrzebny i doceniany w swoim zakładzie pracy. Pracodawca powinien posiadać swego rodzaju więź ze współpracownikami. Wsparcie w sytuacjach trudnych i stresowych umożliwia sprawne rozwiązywanie problemów oraz pozytywne funkcjonowanie w grupie zawodowej.

Obraz z napisem BHP.

Niezbędne informacje dotyczące kursu BHP przeznaczonego dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne.

Obecnie wiele organizacji oraz firm organizuje kursy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasza firma postanowiła zorganizować kurs BHP dla osób, które na co dzień borykają się ze szczególnie niebezpiecznymi pracami narażającymi ich zdrowie i życie. Szkolenie realizowane jest w formie instruktażu, zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę ekspertów z dziedziny BHP i Ppoż. Szkolenia mają charakter otwarty i prowadzone są codziennie  o dogodnej porze i w dogodnym miejscu zarówno dla firm jak i osób prywatnych. Głównym celem szkolenia jest uaktualnienie, wzbogacenie oraz uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu BHP. Zakres tematyczny kursu obejmuje:

 • wymogi prawno-organizacyjnych służące jednostkom wykonującym pracę szczególnie niebezpieczne,
 • identyfikację oraz ocenę stopnia zagrożenia podczas prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych,
 • umiejętności obsługi sprzętu posługiwania się środkami ochrony indywidualnej niezbędnymi przy pracach o podwyższonym ryzyku,
 • bezpieczeństwo organizacji prac szczególnie niebezpiecznych.

Program instruktażu BHP obejmuje:

 • regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w oparciu o przepisy związane z wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych,
 • zagrożenia czynnikami występującymi w chwili wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych,
 • stosowanie środków ochrony indywidualnej,
 • zasady postępowania w razie wypadków
 • zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • środki profilaktyczne, ochrona przeciwpożarowa przy pracach szczególnie niebezpiecznych.
 1.  Przykłady prac szczególnie niebezpiecznych dla pracownika: budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe, prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części;
 2. w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych;
 3. przy użyciu materiałów niebezpiecznych;
 4. na wysokości;
 5. wewnątrz komór paleniskowych kotłów, kanałów spalin, elektrofiltrów, walczaków kotła, zasobników, kanałów i lejów zsypowych oraz w zbiornikach paliw płynnych i gazowych.