Uprawnienia UDT do obsługi i konserwacji wyciągu towarowego w OSO

Zyskaj u nas kwalifikacje do obsługi wyciągu towarowego 

Nasza firma zaprasza na szkolenia przeznaczone dla każdej firmy prowadzone przez kompetentnych instruktorów z dużym doświadczeniem. Oferowane przez nas szkolenia UDT pomagają zdobyć kwalifikacje w zakresie obsługi, czy konwersacji wyciągu towarowego. Podlegają one dozorowi technicznemu przez urzędniczą instytucję państwową. 

Wyciąg towarowy

Czym jest wyciąg towarowy? 

Wyciągiem towarowym jest dźwignica. Jest to urządzenie dźwigowo–transportowe, które służy do transportowania ładunków sposobem pionowym i poziomym przy niedużej odległości i w ruchu przerywanym. Jest platformą wykorzystywaną do przemieszczania ładunku po maszcie pochyłymi prowadnicami. Celem jest umieszczenie tego ładunku na budynkach na wysokich poziomach, a także stropach budynków. 

Maszt wyciągu towarowego posiada przymocowanie do przenośnego podwozia. Jest on podobny do drabiny, w związku z tym całe urządzenie nazywane jest potocznie skipem lub drabiną. 

Wyciągi towarowe dzielimy na linowe i łańcuchowe. Linowy ma cięgnik posiadający formę liny, natomiast w przypadku łańcuchowego cięgnik ma formę łańcucha. 

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) funkcjonuje już bardzo długo, bo ponad sto lat. Jest krajową osobą prawną. Działa on w obszarze bezpieczeństwa dotyczącego urządzeń technicznych, w oparciu m. in. o ustawę z 2000 roku, a także inne akty prawne. Polska na swoim terytorium posiada kilka oddziałów tego urzędu i ponad dwadzieścia biur. 

Funkcje UDT obejmują: 

 1. zarządzanie zgodnością z obowiązującymi przepisami, dotyczącą obsługi technicznej i innymi obowiązującymi przepisami, 
 1. wykonywanie konserwacji technicznej urządzeń technicznych określonych w przepisach (np. urządzeń do odzyskiwania oparów paliw), 
 1. wydawanie decyzji na podstawie wniosków, po przeprowadzeniu dozoru technicznego, 
 1. prowadzenie dokumentacji technicznej, 
 1. działania zachęcające do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności sprzętowych, 
 1. organizowanie programów zajęć dla kursów UDT, 
 1. zapewnienie systemów jakości wyposażenia technicznego. 

Poza wyciągami towarowymi, urządzeniami, do których przez UDT można zyskać uprawnienia, są: 

Przeprowadzane szkolenie
 • wyciągi statków, 
 • wciągarki i wciągniki, 
 • żurawie, 
 • suwnice, 
 • układnice, 
 • koleje linowe, 
 • wózki jezdniowe podnośnikowe, 
 • podesty ruchome, 
 • dźwignice linotorowe, 
 • dźwigi, 
 • urządzenia do manipulacji kontenerami, 
 • układarki, 
 • wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowych, 
 • zbiorniki przenośne, 
 • pomosty i podesty ruchome z jednostkami napędowymi w dokach, 
 • urządzenia do opróżniania i napełniania zbiorników transportowych na materiały niebezpieczne, 
 • urządzenia do opróżniania i napełniania zbiorników transportowych na materiały inne niż niebezpieczne, 
 • zbiorniki skroplonego lub sprężonego gazu stosowane do zasilania silników spalinowych w pojazdach, 
 • kotły parowe przeznaczone do wytwarzania pary przy wykorzystaniu ciepła uzyskanego z paliwa uzyskanego przez reakcję egzotermiczną, 
 • załadunek, rozładunek lub dostarczanie sprzętu poprzez przeładunki linii technologicznych, . 
 • sprzęt specjalny pod wojskowym dozorem technicznym. 

Dzięki uprawnieniom UDT operator zyskuje możliwość obsługiwania wyciągu towarowego oraz jego konserwacji 

Podczas korzystania z tego narzędzia należy zwrócić uwagę na pewne ważne punkty: 

 • przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić, czy urządzenie zabezpieczające przed upadkiem z platformy działa prawidłowo; 
 • uważać na przekroczenie dopuszczalnej nośności; 
 • codziennie zgłaszać przełożonemu w razie usterki i uszkodzenia elementów maszyn; 
 • unikać osiadania pod przewożonym ładunkiem; 
 • usunąć ładunek w przypadku zatrzymania się załadowanej platformy transportowej; 
 • stosować specjalne elementy ochronne w postaci kasku/czapki, rękawic lub butów; 
 • codzienne zarządzać i zgłaszać przełożonemu w razie potrzeby usterki i uszkodzenia elementów maszyn; 
 • całkowicie unikać transportu materii organicznej na platformie; 
 • umożliwić stały swobodny monitoring elementów przejmowania ładunku oraz platformy z ładunkiem podczas ruchu; 
 • dopilnować, aby w pobliżu miejsca pracy nie było osób postronnych, na przykład przechodniów i aby ich życie i zdrowie nie było zagrożone; 
 • pozostawić platformę jak najbliżej ziemi po zakończeniu pracy. 

Przy czynnościach konserwatorskich operator zobowiązuje się do dokonania kontroli. Konserwator zobowiązany jest wykonywać:  

 • cotygodniową konserwację: czyszczenie zabrudzeń i utrzymywanie obszaru roboczego wokół wciągnika w czystości oraz sprawdzanie jakości kabla pod kątem zużycia i korozji; 
 • comiesięczną konserwację: smarowanie koła zębatego bębna będącego elementem wyciągu linowego, podnośnika linki za pomocą smarownicy i sprawdzanie, czy łącznik zwisu liny porusza się właściwie swobodnie, 
 • cokwartalną konserwację: sprawdzenie, czy sprzęt wykazuje oznaki awarii w prawidłowym działaniu wszystkich zabezpieczeń oraz czy tabliczki informacyjne są czytelne i na swoim miejscu, 
 • sprawdzenie, czy wyłącznik awaryjny działa prawidłowo. 
Obsługiwanie dźwignicy

Jak wygląda szkolenie w OSO? 

Nasze ośrodki prowadzimy w większości polskich miast, gdzie znajdują się sale z odpowiednim wyposażeniem do użytku Twojego personelu, w których się odbywają zajęcia. Na życzenie możemy dojechać pod wskazany adres, który klient preferuje jako miejsce kursu.  

Oferujemy możliwość uczestniczenia w zajęciach otwartych dla wszystkich zainteresowanych oraz zamkniętych dla grup.  

Kurs realizowany jest w oparciu o wytyczne Urzędu Badań Technicznych. Zajęcia podzielone są na część teoretyczną i praktyczną. Odbywają się one w drodze kontroli komisyjnej nadzorowanej przez członków Urzędu. Egzaminy mają zwykle charakter pisemny i ustny. Ważność uprawnień, dających kwalifikacje i pozwolenie jest ograniczona i wydawana na okres 10 lat. 

Zobacz także: